Så har Københavns Borgerrepræsentation lavet en budgetaftale for 2015.

Aftalen giver et løft til de københavnske folkeskoler og de socialt udsatte. Hertil kommer en massiv investering i familie- og ungdomsboliger samt en satsning på erhverv og flere job.

For Brønshøj-Husum kan man læse sig frem til følgende gode nyheder:

Etablering af cykelsti mellem Husum og Tingbjerg
Der bevilliges 25 mio. kr. til Husumforbindelsen fra Tingbjerg til Husumparken. Projektet indebærer en ny cykelbro over volden og lidt byrum langs cykelforbindelsen.

Undersøgelser vedr. Letbane på Frederikssundsvej
Parterne bag budgetaftalen har afsat 6. mio. kr. til en udredning omkring en letbane forbindelse på Frederikssundsvej, over Bystævnet til Tingbjerg. Parterne er herudover enige om, at analysegrundlaget skal tage udgangspunkt i nedenstående:

  • at udredningen skal bygge videre på de netop afrapporterede undersøgelser
  • at udredningen skal udarbejdes i samarbejde med lokale parter – at letbanen bedst muligt skal understøtte en revitalisering af Tingbjerg-Husum
  • at der så vidt muligt kan afvikles biltrafik på hele strækningen under hensyn til letbanens fremkommelighed
  • at letbanen samlet set skal skabe et grønt udtryk på Frederikssundsvej
  • at der på baggrund af udredningen skal undersøges om metrobetjening i Nordvest (M6) vil være relevant på lang sigt, samt hvordan denne kan hænge sammen med en letbane på Frederikssundsvej.

Bibliotek og Borgerservice KVIK i Brønshøj-Husum
Brønshøj Bibliotek ligger på 1. sal og mangler på plads, synlighed og adgangsforhold. Parterne er enige om at udvide biblioteket med et lejemål i stueetagen med forbedrede biblioteksfaciliteter og handicaptilgængelighed. Stueetagen vil ligeledes indeholde en Borgerservice KVIK med direkte adgang fra Brønshøj Torv. Der er i budgettet afsat 2.8 mio. kr til anlæg samt nogle ekstra driftsmidler.

EnergiCenter Voldparken
Parterne bag budgetaftalen ønsker at understøtte Energicenter Voldparkens sociale og kulturelle aktiviteter ved et driftstilskud til lokaler. Der afsættes 2,6 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018 til EnergiCenter Voldparken.

Renovering af Bellahøj Skole
81,1 mio. kr. i samlet anlæg i 2014-2018 til helhedsrenovering af Bellahøj Skole.

Utterslev Mose – ideoplæg
0,5 mio kr i 2018. Lokaludvalget havde formuleret et forslag om en helhedsplan til 5 mio, så det afklares pt. hvordan denne bevilling skal forstås og udmøntes.

FerieCamp – udsatte boligområder
FerieCamp er et aktivitetstilbud til børn- og unge i seks udsatte boligområder. I samarbejde med lokale foreninger gennemfører FerieCamp en lang række aktiviteter i de fem store skoleferier. Parterne er enige om at forlænge ordningen. Der afsættes: 4,4 mio. kr. i årlig drift i 2015-2018.

Tingbjerg Svømmehal – weekendåbent
I budget 2010 blev der bevilliget midler til at åbne Tingbjerg Svømmehal for offentligheden i weekenden. I budget 2014 blev bevillingen til Tingbjerg Svømmehal forlænget med 1 år. Parterne er enige om at fortsætte bevillingen. Der afsættes: 0,6 mio. kr. i årligt drift i 2015-2018.

Sikre skoleveje
Parterne er enige om at afsætte midler til sikre og trygge skoleveje og nærmiljøer. Midlerne skal bl.a. anvendes til nødvendige foranstaltninger på Slotsherrensvej som konsekvens af ændringer i skoledistriktet mellem Husum Skole og Kirkebjerg Skole.
Der afsættes: – 10,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2015.
Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg
0,8 mio. kr.

Læs hele budgetaftalen og se faktaark over alle posterne.