Politikerne på rådhuset har handlet færdig om Københavns Kommunes budget for 2018.

Lokaludvalget er glade for at bydelen i aftalen fik afsat penge til:

 • Genopretning af Bellahøj Friluftsscene
 • Klargøring af Brønshøj Vandtårn til kulturelle formål (ekstrabevilling)
 • Klubhus til Husum Boldklub
 • Helhedsplan for Bystævneparken
 • Feriecamp til Bellahøj
 • Lægehus i Tingbjerg, videreførsel og udbredelse af samarbejdet i Tingbjerg omkring lægedækning

Herunder er klippet fra budgetaftalen:

Bellahøj Friluftsscene

Bellahøj Friluftsscene er nedslidt, og parterne er enige om at afsætte midler til at gennemføre en række fysiske forbedringer af trapper, siddepladser og scenegulvet. Herudover etableres der mulighed for overdækning samt opbevaring af sceneudstyr. Der afsættes 6,0 mio. kr. i samlet anlæg i 2018-2019 til genopretning af Bellahøj Friluftsscene.

Åbning af Brønshøj Vandtårn

Med budget 2017 blev der afsat midler til åbning af Brønshøj Vandtårn til kulturelle aktiviteter. Det har efterfølgende vist sig, at der er behov for yderligere midler for at opnå myndighedsgodkendelse. Der afsættes 0,9 mio. kr. i anlæg i 2018 til at sikre åbningen af Brønshøj Vandtårn.

Klubhus til Husum Boldklub

Husum Boldklubs klubhus fremstår generelt nedslidt. For at understøtte fodboldaktiviteterne i området er parterne enige om at afsætte midler til at opføre et nyt klubhus til Husum Boldklub. 34 Der afsættes 6,5 mio. kr. i anlæg i 2018.

Udvikling af Bystævneparken

Parterne er enige om at igangsætte et parallelopdrag for en helhedsplan for området Bystævneparken med et spænd i bebyggelsesprocent på 90-110 pct. med eksisterende rehabiliteringscenter og produktionskøk-ken samt plads til 2 skolespor, 20 daginstitutionsgrupper, 250 almene plejeboliger, 15 almene specialung-domsboliger og i størrelsesordenen 45-65.000 etagemeter private boliger. Beslutning om skolestruktur for de 2 skolespor træffes i Børne- og Ungdomsudvalget. For at realisere projektet omlokaliseres Botilbud for Sindslidende og Center for Specialundervisning for Voksne.

Der afsættes:

 • 6 mio. kr. i anlæg i perioden 2017-2020 til varetagelse af bygherreopgaven ift. udviklingen af Bystævneparken samt tekniske forundersøgelser i forbindelse med helhedsplanen for området
 • 3,6 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til planlægningsmidler til omlokalisering af Center for Speci-alundervisning for Voksne
 • 1,4 mio. kr. i service i 2018 og 1,6 mio. kr. i 2019-2022 til reservationsleje for Hansstedvej 7
 • 4,5 mio. kr. i samlet anlæg i 2017-2018 til planlægningsmidler til omlokalisering af Botilbud for Sindslidende
 • 26,7 mio. kr. i mindreindtægter fra anlæg i 2018 til finansiering af forudsat salg af Ryparken 81
 • 0,2 mio. kr. i service i 2017, 0,6 mio. kr. i 2018 og 4,1 mio. kr. i 2019-2022 til reservationsleje for Ry-parken 75 og 81

Parterne noterer sig, at der forelægges en opdateret og konsolideret business case til forhandlingerne om Budget 2019. Helhedsplan for Bystævneparken, herunder beslutning om bebyggelsesprocent, skal således være på plads forud for forhandlinger om budget 2019. Parterne er herudover enige om, at anlægsmidler til omlokaliseringer indgår i forhandlingerne om budget 2019.

Parterne noterer sig, at en vigtig forudsætning for at skabe et samlet attraktivt boligområde er, at der skabes sammenhæng på tværs mellem Bystævneparken og Tingbjerg ved nye trafikale forbindelser. Parterne er derfor enige om at rette henvendelse til Staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden.

Udsatte børns deltagelse i kultur- og idrætslivet

Igennem de sidste 14 år er udsatte børn og deres forældre i København blevet introduceret til det køben-havnske kultur- og foreningsliv gennem en række initiativer. Parterne er enige om, at forsætte og udvide indsatsen. Der afsættes bla. 1,4 mio. kr. i service i 2018-2021 til udvidelse af FerieCamp til Bellahøj og Amager Øst

 

2 replies
 1. Fi nn hansson
  Fi nn hansson says:

  Ad Bystævneparken. Det er glimrende at der nu tages fat i at modernisere Bystævneparken og bygge familieboliger samt institutioner i området og søge at koble området sammen med Tingbjerg.
  Planen rummer dog som den ser ud lige nu nogle trafikale problemer. Ifølge planen skal der laves gennmbrud på to blinde sideveje til Toftagervej (Ærtebjergvej og Gårdtoftevej). Den estimerede biltrafik på disse pt. helt stille blinde veje, hvor børn kan færdes trygt, er hhv. 500 og 100 biler om dagen ud til Frederiksundsvej og Storegårdsvej. At flytte den mængde biltrafik ind på lokale veje er vel ikke i overensstemmelse med kommunens overordnede trafikplaner, som går ud på at holde biltrafikken på de store gennemkørselsvej? Dertil kommer at der til området allerede er fine tilkørselsforhold fra Bystævnet, en bred vej der også bruges af busser.

Kommentarer er lukkede.