Ny spildevandsplan vil gøre det obligatorisk for borgere og forsyningen at adskille spildevand og regnvand

Når det regner mere end afløbssystemet i Gladsaxe kan klare, løber der spildevand ud i vandområder som Utterslev Mose og Kagsåen. Dette sker cirka 50 gang årligt, men ved at gennemføre en fuld separering af vandet, bør der ikke længere ske overløb med spildevand til disse vandområder.

En ny spildevandsplan, der blev vedtaget på byrådsmødet 25. november, lægger op til at der skal være fuld separering af regnvand og spildevand. Målet med separeringen er miljøforbedringer og minimering af sygdomsrisiko, samt at gøre Gladsaxe mere robust i forhold til fremtidige klimaforandringer.

– En fuld separering har den direkte påvirkning for borgerne, at adskillelse af spildevand og regnvand på egen matrikel bliver obligatorisk for den enkelte grundejer i takt med, at separeringen gennemføres i kommunen over de næste 35-40 år, kan man læse i planen.

Planen har fokus på at klimasikre vores kloaker, og den nye strategi er både langsigtet og fremtidssikret, fortalte formanden for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A) på byrådsmødet.

– Den betyder at vi ikke længere får regnvand blandet med spildevand, som oversvømmer kældre og veje eller ledes ud i vores vandmiljø, tilføjede han.

Stopper spildevand i vandområder og kældre
De samlede omkostninger til separeringen forventes at være 6,8 milliarder, og den nuværende takst på cirka 55 kroner/m3 vil stige til 85-90 kroner/m3 om 35-40 år.

Gennemsnitsprisen for parcelhusejere, for at lave separering på deres grund, forventes at blive mellem 40.000 og 60.000 kroner, mens rækkehusene slipper med 15.000 kroner og etageejendommene med 10.000, kan man læse i dagsordenen til byrådsmødet.

– Det er en ambitiøs spildevandsplan. Ambitioner koster. Men ambitioner, mod og fælles indsats, det skal der til, hvis vi vil have reelle miljøforbedringer, sagde Christina Rittig Falkberg (B) på byrådsmødet.

– Men vi forstår også godt, hvis mange grundejere og borgere de vil reagere på de her 40-60.000 kroner, som det kan koste dem at indføre fuld separering af regn- og spildevand på deres egen grund, tilføjede hun.

Høring og borgermøde
Byrådet vedtog at sende spildevandsplanen i offentlig høring indtil 29. januar 2021. Der vil herunder blive afholdt et digitalt borgermøde, ligesom grundejere vil få mulighed for at stille direkte spørgsmål om betydningen af spildevandsplanen for dem.

– Det er særdeles vigtigt at man bruger høringssvarene som udgangspunkt for en dialog med borgerne, og det er vigtigt at der informeres grundigt om de tidsmæssige rammer for, hvornår det her arbejde skal sættes i gang, sagde Torben Madsen (Ø) på byrådsmødet.

Lise Tønner (LG) fortalte, at hun også ser frem til de høringssvar der kommer ind.

– Vi håber også at der vil blive taget rigtig meget udgangspunkt i de bekymringer og de overvejelser, og måske de idéer, som borgerne kommer med, tilføjede hun.

I planen er kommunen delt op i 18 områder, hvor områderne tages et ad gangen. Første område bliver ifølge planen Mørkhøj, hvor planlægningen og dialogen med grundejerne går i gang i 2021-22.

Faktaboks
Ifølge miljørapporten til spildevandsplanen, vurderes planen at få en positiv virkning på vandkvaliteten i Fæstningskanalen og den vestlige del af Utterslev Mose.

For omkring 80 år siden var Utterslev Mose ren, men mosen har været forurenet af spildevand i mange årtier. I 1968 blev den erklæret biologisk død, og er i dag fredet og udpeget som et beskyttet område.

Ifølge de seneste tilgængelige tal fra Miljøstyrelsen, udledte Gladsaxe Kommune i årene 2014-2018 årligt i gennemsnit over 450.000 m3 urenset spildevand fra regnbetingede overløb. Udledningen er dog faldet markant fra 2014 til 2018. Senest i 2027 (fristen blev forlænget fra 2015) skal Utterslev Mose være i ”god økologisk kvalitet”, ifølge EU’s Vandrammedirektiv.

Miljøstyrelsen definerer spildevand som alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse og befæstede arealer.