Miljøudvalget engagerer sig i lokale miljø, natur- og klimaprojekter.

Vi tager initiativer til borgermøder, ture og arrangementer med henblik på at fremme

det lokale engagement på det grønne område

Forkvinde for MiljøudvalgetIda Jørgensenida@idajorgensen.dk
SekretariatsmedarbejderJens-Christian Elle
zn6e@kk.dk

Ida Jørgensen

Forkvinde for Miljøudvalget Jeg har boet i Brønshøj-Husum siden 2011 og i nærheden af Utterslev mose siden 2002. Jeg er optaget af at gøre Brønshøj Husum grønnere, tryggere og mere spændende! Derfor er jeg glad for at være med i miljøudvalget, hvor engagerede mennesker arbejder med passe på vores natur og gøre det nemmere at få gode oplevelser i vores store grønne områder. Når jeg ikke bruger tid i lokaludvalget, så arbejder jeg på et gymnasium og er sammen med min familie.

Miljøudvalget

Ida Jørgensen
Richard Hare
Lise Nielsen
Lise Buch
Jakob Soland Engbæk
Anni Christensen
Chris Andersen
Lasse Karlsen
Michael Hoff
Pia Rasmussen
Nynne Nørup

Arbejdsplan 2021

Arbejdsplanen er et redskab til borgerne i bydelen, så de kan danne sig et overblik over de forskellige projekter for 2021, og hvad lokaludvalget arbejder med, men også et redskab til lokaludvalget, dets fagudvalg, og lokaludvalgssekretariatet idet den overskueliggør og konkretiserer udvalgenes arbejde og økonomi i 2021. Læs arbejdsplanen her

Mødekalender

Her kan du se Miljøudvalget planlagte møder i 2021, Møderne holdes som regel fra kl. 17 -19.

 • Mandag den 11. januar
 • Tirsdag den 9. februar
 • Onsdag den. 10. marts
 • Torsdag den 8. april
 • Mandag den 10. maj
 • Tirsdag den 8. juni
 • Onsdag den 11. august
 • Torsdag den 9. september
 • Mandag den 11. oktober
 • Tirsdag den 9. november
 • Onsdag den 1. december

Dagsorden til mødet d. 8. juni 2021

Dagsordenen til print

 1. Projektbeskrivelse og indstilling: Naturværksted på ECV. Der er i arbejdsplanen for 2021 afsat 15.000 kr. til processen med at fremme etableringen af et naturværksted på ECV matriklen. Der er udarbejdet en projektbeskrivelse til behandling på lokaludvalget møde den 24. juni. Det foreslås at midlerne anvendes til at afholde en workshop til efteråret for den brede kreds der er interesseret i naturværkstedet og dets aktiviteter og i relation til de øvrige aktiviteter, faciliteter og forbindelser som lokale kræfter ønsker at skabe på  ECV’s udearealer.

 2. Husumforbindelsen: AAB 38 har trukket deres ønske om en linjeføring igennem deres garagekompleks.  Med initiativ fra Jan Lindboe, der er arbejdende bestyrelsesmedlem i ECV’s nye samlede bestyrelse undersøges det om linjeføringen kan flyttes til den vestlige del af ECV’s matrikel, og dermed indgå som element i en samlet plan for ECV’s udearealer jf. ovenstående punkt. Der er besigtigelse af projektet den 24. juni kl. 9.30.

 3. Projektbeskrivelse og indstilling: Reception ifm. etablering af de tre skiltehuse.  Der er afsat 3.000 kr. i arbejdsplanen for 2021 til en reception i forbindelse med at skilteprojektet er gennemført med etableringen af tre skiltehuse. Der har været snak i arbejdsgruppen om at holde receptionen i relation Mosetræffet den 19.september, men der er ikke taget beslutning herom. Projektbeskrivelsen skal behandles af lokaludvalget den 24. juni.  Her et udkastet til projektbeskrivelsen.

 4. Mosetræf 19.9 2021. Den 14. juni er deadline for aktivitetsbeskrivelser. Arbejdsgruppen mødes den 16. juni for at tilrettelægge programmet. Hvilken aktivitet kan Lokaludvalget byde ind med? 

 5. Moseforening. Signalet fra kredsen omkring mosetræffet er at der bør indkaldes til stiftende møde lige efter efterårsferien. Mosetræffet bruges til at mobilisere interesse for initiativet

 6. Vandmiljøet. 1) Jens Christian har sendt en forespørgsel til Bispebjerg LU, Vanløse LO og Miljøpunkt Nørrebro med henblik på at drøfte muligheden for at arrangere et fælles vand-valgmøde. Formålet er at få belyst temaerne omkring spildevandsudledninger, oprensning, genåbning af åer og stigende grundvand på en måde der kan tiltrække de tunge og handleivrige politikere og trække interesserede til huse. 2) Alt efter signalerne fra de andre bydele skal vi overveje hvordan vi griber opgaven an med at skabe politisk opbakning bag det budgetnotat om fortsat oprensning af Fæstningskanalen som TMF laver til efterårets budgetforhandlinger. TMF er ved at udarbejde budgetnotat til genoptagelse af oprensningen. 3) Vi har en stående ‘invitation’ til dialog med Novafos omkring etablering af et varslingssystem ved U11. Er det nu vi skal sætte gang i det arbejde? 4) Sekretariatet og lokaludvalgets formand er på det seneste kontaktet af en aktivistisk landmand fra Bæredygtigt Landbrug der er meget interesseret i at få belyst kommunernes spildevandsudledninger og vi har modtaget en del materiale med opfordring til at hjælpe med at opklare en række spørgsmål. Vi takker pænt nej til tilbuddet om at deltage i dette arbejde. 5) Mæanderprojektet ved det Grønne rensningsanlæg i Utterslev Mose/ Jens Christian 

 7. Kommende arrangementer: 1) Industrispildevandstur med Jens Peter Mortensen i Gladsaxes industrikvarter lige nord for Utterslev Mose tirsdag den 29. juni kl 17-18.30. 2) De Vilde Blomsters Dag søndag den 20. juni kl. 10-12 på Langholmen. Guidet botanisk tur med Knud Johnsen. Skal vi arrangere en flagermustur i mosen inden sommerferien (1500 kr) ?

 8. Stibroen i Kirkemosen. Budgetnotatet er kommet og kan læses her. Projektets anlægssum er steget med 350%. Hvad skyldes det ? Hvem skal løfte det ind i budgetforhandlingerne – hvordan arbejder vi politisk med projektet?

 9. Nyt fra arbejdsgrupper: 1.) Helhedsplan for Brønshøj Torv v/ Richard  2.) Skiltene i mosen (seneste udkast til plancher kan findes her) 3.) Gadehaverne  4.) Pointer fra DNs webinar om Biodiversitetsstrategien. 

 10. Halvårsmøde med Teknik- og Miljøforvaltningen Torsdag den 24. juni kl. 17. Der er tradition for et halvårligt møde med TMF. Her kan Lokaludvalget sætte forskelligt på dagsordenen som optakt til en kvalificeret dialog. Der er mulighed for at komme med punkter til dagsordenen og deltage i mødet. Hvad er vigtigst at få drøftet med TMF? Hvilke spørgsmål ønsker vi belyst?

 11. Eventuelt

 12. Ansøgninger (behandles af de medlemmer af miljøudvalget der er medlemmer af lokaludvalget eller suppleanter): Æbledag, Store Plantedag i Husumparken, Klimalitteraturfestival, Renholdelse af Brønshøj Gadekær.

 13. Næste møde: den 11. august