Brønshøj-Husum – en grøn, blå og ung bydel

Vores karakteristik af bydelen

Brønshøj-Husum er en mangfoldig bydel, med fire karakteristiske byområder: Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj. Bellahøj har sit særlige udtryk med de ikoniske højhuse og udsigten ind over København, de grønne områder omkring husene og den store park, hvor kommunens eneste amfiteater ligger. Brønshøj er overvejende et område med en- og to-families villaer og rækkehuse, med smalle private veje og fælles private grønne arealer og kolonihaver. Rytterskolen, Brønshøj Torv og den gamle Brønshøj Landsbykirke vidner om områdets landsbyfortid. Husum er bydelens boligmæssigt mest blandede område. Her findes både private villaer, rækkehuse, kolonihaver, karrébebyggelser med både alment og privat byggeri, samt andelsboligforeninger. Tingbjerg rummer til gengæld et helt ensartet, gult almennyttigt murstensbyggeri placeret smukt i et stort grønt område lige ned til Utterslev Mose og det gamle fæstningsanlæg Vestvolden. Der er dog stor forskel på den socio-økonomiske profil for de forskellige bydele, hvor der er markant højere indkomst og beskæftigelse i villaområderne i forhold til områderne med store, almene bebyggelser. Af samme grund pågår der en omfattende udvikling i Tingbjerg, hvor der opføres private boliger, dog i samme stil som det oprindelige byggeri.  

Brønshøj-Husum har i mange år været anset for en færdigudviklet bydel med ringe plads til udbygning, men der er blevet sat gang i byudvikling i Tingbjerg, samt i Bystævneparken, der skal omdannes fra et område med plejehjem til en blandet bebyggelse med plejehjem, private boliger og institutioner. Samtidig er presset på boligmarkedet i København med til at skabe muligheder i bydelen for investorer, der vil udvikle og opføre boliger.  

En ung bydel 

Pr. 1.-1.-2023 er der bosat omkring 44.400 personer i bydelen, hvor af en fjerdedel er mellem 0 og 19 år. 

I Københavns Kommune generelt bærer alderssammensætningen præg af flyttemønstre, hvor børnefamilier flytter ud af byen og unge, der skal studere, flytter til. I Brønshøj gør denne tendens sig ikke gældende, da området er attraktivt for børnefamilier og i mindre grad for studerende.  

Af samme grund er Brønshøj-Husum den bydel i København, der har den største andel af børn og unge.

Alder i alt0 – 19 årige0-19 årige %
Indre By 43527 6715 15%
Chr. havn 13286 2244 17%
Østerbro
80655 14682 18%
Nørrebro 78508 13571 17%
Vesterbro 47011 9167 19%
Kgs. Enghave 31883 5130 16%
Valby
65889 13331 20%
Vanløse 40657 8377 21%
Brønshøj-Husum 43928 11088 25%
Bispebjerg 54239 9062 17%
Amager Øst 62101 10979 18%
Amager Vest 86352 17375 20%

En grøn og blå bydel 

Brønshøj-Husum er den bydel i København, der har næstflest grønne områder, kun overgået af Amager Vest. Bydelen har en enestående flora og fauna i et stort antal moser, kanaler, søer og parker. Vestvolden i Husum, Utterslev Mose og Kagsmosen i den vestlige del af bydelen har et sammenhængende vandmiljø, som er helt unikt. Samtidig er de grønne og blå områder noget, som beboerne finder meget vigtigt. I en borgerpanelsundersøgelse fra 2022 angiver 76% at det bedste ved at bo i bydelen, er nærhed til grønne områder, og 46% mener, at det vigtigste for lokaludvalget at prioritere i den kommende bydelsplan, er grønne områder, bynatur og biodiversitet.  

Brønshøj-Husum er med én S-togsstation den bydel i København, hvor indbyggerne har længst til skinnebåren trafik.  Samtidig er bydelen også knudepunkt for to af byens store indfaldsveje – Frederikssundsvej og Hareskovvej – hvilket skaber stor trafikal trængsel i bydelen. En trængsel som kun bliver værre, i takt med at der flytter flere til bydelen. For at Brønshøj-Husum skal blive ved med at være en grøn og blå bydel, mener vi, at det er vigtigt at tænke i helhedsorienterede løsninger – både ift. biltrafik og offentlig transport.  

En bydel, der udvikles i fællesskab 

Bydelen har helt unikke steder og attraktioner, som ikke findes andre steder i København: Et fredet vandtårn, et unikt fortidsminde i form af Vestvolden og Københavns største friluftsscene. Samtidig er der i øjeblikket ved at blive skabt et unikt kulturmiljø omkring Brønshøj Torv, hvor der er ved at blive skabt et nyt kulturhus ud til torvet.  

Det er oplagt at arbejde målrettet for, at bydelens mange frivillige foreninger og aktive borgere kan komme til at spille en endnu større rolle i udviklingen af grønne områder og kultur- og naturfaciliteter. I en borgerpanelsundersøgelse fra 2022 svarer hele 28% af respondenterne for eksempel, at de vil være interesserede i at indgå i arbejdet med at skabe en mere mangfoldig natur i bydelens grønne områder 

Mange borgere i bydelen er allerede med til at udvikle bydelen. Det sker igennem inddragelsestiltag som Brønshøj-Husum Borgerpanel, deltagelse i borgermøder samt gennem engagement i netværk og foreninger. Der er dog en skævvridning ift. at det ikke er alle grupper der er lige godt repræsenteret. For at få endnu flere inddraget i udviklingen af bydelen, er det nødvendig at tænke i, hvordan man når andre gruppe, fx ældre, unge og beboere i almene boligområder.