Klik på billedet for as se/ downloade rapporten

Ny rapport om Utterslev Mose

Du har her et eksemplar af vores nye rapport om Utterslev Mose. I den kommer vi med en række konkrete forslag, der kan igangsættes hurtigt, have stor effekt og være forholdsvis billige. Her er et par af forslagene:

  1. Mere vand gennem mosen. Kommunens egne rapporter peger på øget vandgennemstrømning som et afgørende element. Det nemmeste og billigste er at pumpe vand op fra undergrunden. Tilfældigvis passerer Københavnsområdets vigtigste vandførende struktur, Carlsbergforkastningen, under mosen lige vest for Hareskovvej. Vi foreslår, at der i samarbejde med Frederiksberg Forsyning igangsættes en prøveboring ved Utterslev Mose. Frederiksberg Forsyning har allerede kig på denne vandressource.
  1. Etablering af sø i Gyngemosen ved Tingbjerg. Gladsaxe har gjort en del for at beholde deres regnvand på overfladen. Alt regnvand, der i dag løber gennem Høje Gladsaxeparken mod Utterslev Mose, bliver i dag ledt til kloak, når det når kommunegrænsen, og er dermed med til at presse kloakvand ud i ferskvandssystemet. I en rapport bestilt af Teknik- og Miljøforvaltningen foreslås det at lade vandet danne en sø ved Tingbjerg og lede vandet videre mod Fæstningskanalen og Utterslev Mose. Et projekt der er helt i tråd med kommunens nye biodiversitetsstrategi om at skabe nye søer og åbne vandløb. Der er behov for at få prioriteret projektet vha en screeningsbevilling.
  1. Udarbejdelse af samlet masterplan for det københavnske ferskvandsystem, der sammentænker klimasikring med, hvordan vi når målsætningen om 10% forøgelse af vandoverflader gennem åbning af åer og etablering af vådområder til skybrudsvand (ideelt set udvikles planen i tæt samarbejde med nabokommuner og forsyninger). Afkobling af regnvandet fra kloaksystemet er potentielt den dyreste del af forslaget, men ikke desto mindre skal vi gøre, hvad vi kan for ikke at lede kloakvand ud i de ferske vandområder. Der er behov for at få udarbejdet en samlet masterplan.

Hvorfor?

Utterslev Mose er et unikt og værdsat naturområde, der blev skabt som naturpark under 2. verdenskrig. I sine unge år blev Utterslev Mose voldsomt traumatiseret. Oceaner af industrispildevand og kloakvand blev ledt til mosen, og i 1968 blev den erklæret biologisk død. Siden er meget blevet gjort for at dæmme op for disse udledninger, men vi er ikke i mål. I 2012 gjorde Bispebjerg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg med den første rapport status på forureningens omfang og pegede på en række handlemuligheder. Siden har de to lokaludvalg vedholdende arbejdet for at sætte fokus på behovet for yderligere indsatser, der kan være med til løfte vandmiljøet fra ’dårlig økologisk kvalitet’ til ’god økologisk kvalitet’.

Vi har lokalt oplevet god støtte fra Rådhuset, når det gælder om at sætte Utterslev Moses dårlige vandmiljø på dagsordenen. Vi har også fra Teknik- og Miljøforvaltningen oplevet et ønske om at få sat skub i sagerne, så kommunen kan leve op til kravene fra EU’s Vandrammedirektiv om, at vores søer skal have god økologisk kvalitet senest 2027. Når det er sagt, så oplever vi, at det går meget trægt med de konkrete indsatser, og vi håber derfor, at vi med dette initiativ kan være med til at skabe dialog og fremdrift.

Vi ønsker jer god læselyst og ser frem til produktivt samarbejde om at gøre en stor forskel for Utterslev Mose og det københavnske ferskvandssystem.

Med venlig hilsen

Alex Heick

Formand for Bispebjerg Lokaludvalg

Christoffer Rosenkrands

Formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg

Lise Buch

Forkvinde i foreningen Utterslev Moses Venner

Click here to add your own text