Vision for vores bydel

I Brønshøj-Husum Lokaludvalg har vi lavet et udkast til en vision, som skal fungere som pejlemærke for lokaludvalgets arbejde i Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj frem mod år 2025.

Visionen bliver en del af lokaludvalgets bydelsplan – en flerårlig plan med vores visioner og indsatsområder – som vi præsenterer i foråret 2023.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg er et ud af 12 lokaludvalg i Københavns Kommune. Lokaludvalget består af frivillige københavnere, der repræsenterer lokale foreninger og de politiske partier i Københavns Borgerrepræsentation. Vi følger kommunens bydelsgrænser og dækker kvarterene Bellahøj, Brønshøj, Husum og Tingbjerg.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg samarbejder aktivt med bydelens københavnere og forvaltninger om de temaer, der er væsentlige for bydelen og bringer lokale interesser og behov videre til Borgerrepræsentationen.

Hvert 4. år udarbejder vi en bydelsplan i tæt dialog med bydelens forskellige københavnere. Bydelsplanen rummer den vision og de strategier vi gerne vil arbejde ud fra. Vi anvender bydelsplanen til at realisere bydelens og lokaludvalgets indsatsområder og i dialogen med forvaltninger og politikere om bydelens udvikling.

Fælles om en mangfoldig bydel

Brønshøj-Husum er en mangfoldig bydel bestående af fire karakteristiske kvarterer med hver deres kvaliteter: Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj. I lokalvalget ser vi bydelens forskelligheder som en styrke. Samtidig hører vi et ønske fra borgerne om, at bydelen skal bindes bedre sammen.

Vi vil gerne være med til at skabe en bydel, hvor vi er åbne for hinandens forskellige perspektiver på det at være københavner. Vi ser det som en af lokaludvalgets vigtigste opgaver at arbejde aktivt for at styrke sammenhængskraften i Brønshøj-Husum. Når vi samles om fælles oplevelser eller laver aktiviteter sammen, lærer vi hinanden at kende, nedbryder fordomme og styrker følelsen af samhørighed i bydelen.

Gennem vores arbejde de næste år vil vi sætte fokus på det, vi har til fælles og det, vi kan løfte i flok. Vi vil understøtte netværk og udveksling på tværs af kvarterer og skabe en bydel, der er åben og attraktiv for alle københavnere.

Herunder er vores bud på fem strategier, der skal hjælpe med at virkeliggøre visionen

#1 Vi skaber de fællesskaber, der bærer udviklingen af Brønshøj-Husum

I lokaludvalget tror vi på, at det giver mening og livskvalitet for den enkelte at være med til at skabe sin by. Vi arbejder derfor for at skabe gode rammer for, at lokale borgere kan deltage i at udvikle og sætte retning for de enkelte kvarterer, vores fælles bydel og for hele København.

Vi samler borgere med fælles interesser i netværk og grupper, der kan samarbejde om det, der optager gruppen. Vi er overbevist om, at projekter bliver mere bæredygtige og robuste, når de forankres og drives frem af lokal viden og interesser. At skabe nye fællesskaber, der samvirker om at løse konkrete udfordringer, kan samtidig have en stor effekt i forhold til at skabe ny mening og følelse af samhørighed for dem, der er involveret.

#2 Vi udvikler vores byrum,
bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum

De fysiske rammer er grundlaget for fællesskaberne. Derfor arbejder lokaludvalget for at skabe en bydel, hvis naturområder, byrum og offentlige bygninger giver lyst til og mulighed for at samles på tværs af kvarterer og tiltrækker folk fra hele København. De fysiske rammer skal være indbydende, inspirerende og af høj kvalitet og give mulighed for forskelligartede oplevelser for alle, der bor og færdes i Tingbjerg, Husum, Brønshøj og Bellahøj.

#3 Vi arbejder for, at vi kan
komme nemt rundt i Brønshøj-Husum og hænger bedre sammen med resten af København

En forudsætning for, at Brønshøj-Husum opleves som en sammenhængende bydel er, at det er nemt at bevæge sig på tværs af kvarterene. Vi ønsker os en bydel, hvor vi kan trygt kan færdes til fods, på cykel og med offentlig transport og hvor vi nemt, hurtigt og sikkert kan komme til og fra Brønshøj-Husum, der er godt forbundet med resten af København og de tilstødende kommuner.

#4 Vi skaber demokratisk dialog og aktivt medborgerskab

Vi tror på, at borgerne i Brønshøj-Husum kender bydelen bedre end mange politikere og embedsmænd, og derfor skal borgerne høres, inden kommunen træffer beslutning om lokale forhold. Derfor er det en kerneopgave for os at lytte og gå i dialog med bydelens københavnere. I Brønshøj-Husum bor der en mangfoldighed af mennesker med forskellige vilkår, ønsker og behov, og som lokaludvalg arbejder vi opsøgende blandt bydelens mange forskellige grupper. Vi sætter fokus på at bruge forskellige metoder til dialog og dyrke forskellige typer af netværk.

#5 Vi sætter fokus på børn og unge

Brønshøj-Husum er den bydel i København, der procentvis har flest børn og unge i alderen 0-19 år. En fjerdedel af os, der bor i bydelen er mellem 0 og 19 år. Det er derfor vigtigt, at vi udvikler metoder til at inddrage børn og unge. Vi vil skabe rammer for, at børn og unge er med til at definere deres ønsker og behov for udvikling i bydelen, og at de har mulighederne for at være med til at skabe det selv. Samtidig vil vi arbejde for flere og mere mangfoldige tilbud til børn og unge i bydelen. Det gælder både kulturoplevelser, idræts- og fritidsaktiviteter og andre former for tilbud, hvor børn og unge selv er aktivt udøvende.