Borgermøde 2. maj om forslag til ‘Busbaner og dosering

Lokaludvalget afholdte borgermøde 2. maj 2013 kl. 19 på Husum Skole.

Program:

  1. Christian Hesselberg, formand for Brønshøj-Husum Lokaludvalg byder velkommen.
  2. Kort om baggrunden for projekt højklasset busløsning, v. Center for Anlæg og Økonomiforvaltningen
  3. Gennemgang af projekt ‘Busbaner og dosering’ v. Rambøll
  4. Spørgsmål og kommentarer
  5. Den videre proces og afrunding v/forvaltningen og Lokaludvalget

Se “Projektforslag for højklasset busløsning på Frederikssundsvej” (Rambøll, April 2013) her.

Se præsentation fra Simon Bådsgaard (Økonomiforvaltningen) her fra borgermødet 2. maj her

Se præsentationen fra Jacob Deichmann (Rambøll) fra borgermødet 2. maj her

Se referat fra borgermødet 2. maj her.

Lokaludvalget udarbejder et høringssvar til kommunens forvaltninger frem til 16. maj. Hvis du har bemærkninger, kan du sende dem til 2700lokaludvalg@okf.kk.dk indtil 15. maj 2013.

Processen hidtil

Siden 2009 har Københavns Kommune arbejdet med en højklasset busløsning på Frederikssundsvej.

Busprojektet har dog været sat i bero i en periode i 2011-12 under Folketingsvalget, hvor trængselsringen blev debatteret.

Formålet med projekt højklasset busløsning er at få bustrafikken hurtigere og mere effektivt igennem. Der arbejdes videre med forslaget ”Busbaner og dosering”, som er blevet udarbejdet på baggrund af input fra borgerinddragelser og diverse konsulentundersøgelser. I denne løsning er Frederikssundsvej opdelt i prioriterede strækninger for hhv. bustrafik, strøggade/p-pladser/krydsningsmuligheder samt trafikpladser og byrumsforbedriniger.

Anlægsarbejdet planlægges til at gå i gang i 2014. Lokaludvalget vil på borgermødet den 2. maj 2013 stå for at høre borgerne om det endelige forslag.

Baggrund

Frederikssundsvej har mere end 20.000 daglige buspassagerer. Københavns Kommune ønsker at forbedre forholdene for de daglige buspassagerer på Frederikssundsvej og styrke den kollektive trafik i Brønshøj-Husum og Bispebjerg. Busserne skal nå hurtigere frem og køre mere regelmæssigt. På den baggrund har Københavns Kommune igangsat et projekt omkring en ny busløsning på Frederikssundsvej.

Projektet på Frederikssundsvej er et delprojekt under Bynet 2018, der er en helhedsplan for optimering af Københavns kollektive trafik.

Frederikssundsvejsprojektet startede i efteråret 2009, hvor Københavns Kommune fik udarbejdet to skitseforslag, der belyste to mulige modeller for den fremtidige busdrift på Frederikssundsvej; den traditionelle løsning og den højtklassede løsning (BRT). Den traditionelle løsning baseres på et forslag om, at busserne skal have en bane i højre side vejen på udvalgte dele af strækningen. Den højklassede løsning baseres på et forslag om, at busserne kører i selvstændige baner på midten af vejen.

Da planerne for en ny busløsning blev kendt, opstod der en stor bekymring i bydelen, for busløsningens indvirkning på bymiljøet omkring Frederikssundsvej. Den lokale bekymring omhandlede bl.a. forringelse af krydsningsmuligheder, trafiksikkerheden, p-pladser, handelslivet og vejtræer m.m. Lokaludvalget inviterede i den forbindelse til et åbent borgermøde den 24 februar 2010. Se referat fra mødet her.

På baggrund af borgermødet sendte Lokaludvalget den 9.3.2010 et brev til Teknik- og Miljøudvalget.
Se brevet her .

Københavns Kommune reorganiserede projektet i foråret 2010, og igangsatte en række konsulentundersøgelser, bl.a. af de trafikale forhold omkring Frederikssundsvej. Derudover igangsatte kommunen en omfattende borgerdialog for at kvalificere den politiske beslutning vedr. den kommende busløsning. Se mere på Københavns Kommunes hjemmeside her.

Borgerdialogprocessen har fundet sted i perioden september – november 2010. Resultaterne af processen er samlet i en hvidbog. Hvidbogen vil i samspil med de udarbejdede konsulentundersøgelser føre til et tredje løsningsforslag, baseret på de lokale ønsker. Det tredje løsningsforslag vari høring i begyndelsen af 2011 sammen med de to hidtidige skitseforslag.

Høring 2011
Lokaludvalget har over sommeren 2011 gennemført en høring i forbindelse med kommunens forslag til en højklasset busløsning på Frederikssundsvej.

På en gadevandring ad Frederikssundsvej den 22. juni og på et borgermøde den 16. august spurgte Lokaludvalget borgerne.

Se referatet fra borgermødet 16. aug 2011

Se høeringsmaterialet: højklasset busløsning på Frederiksundsvej

Se Lokaludvalgets høringssvar fra 2011

Der skal etableres en højklasset busløsning på Frederikssundsvej i 2013-14 . Teknik- og Miljøforvaltningen har lavet tre forslag til modeller til, hvordan busserne på Frederikssundsvej kan komme hurtigere frem. I efteråret 2011 skal politikerne tage stilling til, hvilket af de tre løsningsforslag der skal arbejdes videre med. De tre modeller er derfor sendt i høring inden en samlet indstilling forelægges de politiske udvalg. Lokaludvalget anbefaler den såkaldt 3. løsning ‘Bildosering og busbaner’.

Beskrivelse af de tre modeller kan findes på www.blivhoert.kk.dk.

Hvad mener du?

Du er altid velkommen til at sende en mail med din mening om busløsningen på 2700lokaludvalg@okf.kk.dk, eller deltag i debatten  her på hjemmesiden. Gå ind og giv din mening til kende!

Lokaludvalget har allerede modtaget mange kommentarer fra bydelens borgere vedr. busløsningen.

Projektets faser

Første 0 løb i perioden 2009 til april 2010. Her blev projektet startet op med en politisk beslutning om at skabe bedre busforbindelser på Frederikssundsvej. COWI foretog to undersøgelser, der mundede ud i to skitseforslag.

Første fase løb fra maj 2010 til december 2010. I denne fase blev mulighederne for en ny busløsning på Frederikssundsvej undersøgt, (borgerhøring, konsulentundersøgelser m.m), og et tredje skitseforslag ‘Bildosering og busbaner‘ blev udarbejdet og sendt i høring.

Anden fase blev genoptaget i slutningan af 2012 og fortsætter i 2013. I denne fase bliver et endeligt projektforslag udarbejdet med udgangspunkt i ‘Bildosering og busbaner’. Dette projekt skal godkendes politisk, og rammerne for projektudførelsen vedtages.

I tredje fase i 2014 bliver den valgte busløsning anlagt

Hvad sker der ellers omkring Frederikssundsvej?

Frederikssundsvej er i Københavns Kommunes kommuneplan udlagt som strøggade.

Områdefornyelse Husum arbejder også med Frederikssundsvej. Læs mere her.

Københavns Kommune undersøger en letbane på Frederikssundsvej. Se mere her.