Københavns Kommunes strategi for kommuneplanen har været i høring, og Brønshøj-Husum Lokaludvalg har selvfølgelig indgivet høringssvar.

Lokaludvalget har sat fokus på følgende områder i deres høringssvar:

Generel lokalplan for villakvartererne i København: Lokaludvalget oplever i øjeblikket at der sker en fortætning af bydelens villakvarter. Lokaludvalget finder denne udvikling problematisk, og ønsker derfor, at det bliver et strategisk indsatsområde i kommunalplanen at bevare villakvarternes særegne udtryk, gennem lokalplaner for villakvartererne.

Udvikling af Købnenhav: Lokaludvalget mener, at kommuneplansstrategien forfordeler udkantsområderne i københavn, og ønsker mere fokus på udkanten. Her under hvordan man gør de udsatte boligområder mere attraktive.

Seniorbofællesskaber: Lokaludvalget mener,a t det skal være et strategisk fokus i kommuneplansstrategien, at få skabt flere seniorbofælleskaber. Der ud over ønsker, at der generelt i strategien skal mere fokus på de ældre, så Københavns ikke kun beskrives som en by for de unge.

Lægehuse: Strategien skal beskæftige sig med hvordan man får skabt lægehuse som en måde at imødekomme den udbredte lægedækning i byen.

Trafik: Kommuneplansstrategien bør i højere grad beskrive, hvordan etablering af kollektiv transport på indfaldsvejene kan være med til at afhjælpe de problemer der i øjeblikket opleves i Brønshøj-Husum med store mængder af pendlertrafik

Kultur i kommuneplansstrategien: Der skal i langt højere grad være fokus på kultur i kommuneplanstrategien. Herunder hvordan man sikre at kulturtilbud bliver udbredt til alle bydele og gjort tilgængelige for alle grupper.

Læs hele høringssvaret her