I forbindelse med Borgerrepræsentationens kommende forhandlinger om Københavns Kommunes budget for 2023, har Brønshøj-Husum Lokaludvalg følgende ønsker:

Tower with clock in the city hall in Copenhagen against the blue sky

  • Bemandet legeplads/naturcenter på Energicenter Voldparken
  • Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn
  • Bevilling til Sundhedsfeltet i Tingbjerg
  • Oprensning af Fæstningskanalen

 

Bemandet naturlegeplads på EnergiCenter Voldparken

På grænsen mellem de to udsatte byområder Husum Nord og Tingbjerg og mellem Utterslev Mose og Vestvolden er der optimal mulighed for at etablere en bemandet naturlegeplads. Behovet er stort og bliver ikke mindre i kraft af den igangværende byudvikling på begges sider af Vestvolden. Den bemandede naturlegeplads vil indgå som et helt centralt tilbud i planerne om at omdanne EnergiCenter Voldparkens udearealer til et sammenhængende tilbud til områdets borgere og byens børn og unge. Den bemandede legeplads skal samtænkes med et naturskoletilbud og skabe rum for leg, bevægelse, oplevelse og fordybelse. Med den forestående etablering af cykelgangsti til Tingbjerg over Vestvolden skabes en tryg forbindelse direkte til Tingbjerg og en bemandet naturlegeplads ved Vestvolden er da også anset som et stort aktiv i både Idekatalog for Vestvolden (TMF, 2018) og Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi (2015).

 

Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn

Brønshøj Vandtårn er tidligere blevet renoveret og der blev herved givet adgang til at anvende det højloftede søjlerum. Rummet benyttes i dag til en bred vifte af kulturelle aktiviteter, koncerter, installationer m.v.

Der er imidlertid potentiale for, at Vandtårnet kan blive udnyttet endnu bedre og blive en større bydækkende attraktion, hvis der kan skabes adgang til toppen af tårnet. Adgangen vil give muligheder for at aktivere den eksisterende tank og tekniketage samt tag, hvor der vil kunne etableres en udsigtsplatform. I tilknytning til yderligere aktivering af tårnet er det ønsket, at der undersøges, om der kan etableres en varig og bedre mulighed for lejlighedsvis belysning af tårnet.

Vandtårnet er fredet og det er som følge heraf en forudsætning at ovenstående grundigt undersøges, da de ønskede forbedringer vil betyde indgreb i tårnets konstruktion. Der ønskes derfor midler til en screening, der skal undersøge mulighederne for bedre benyttelse, tilgængelighed samt belysning af Brønshøj Vandtårn.

Vandtårnet er blevet vartegn for Brønshøj-Husum, indgår i ’helhedsplan for Brønshøj Kulturakse 2021’, som er udarbejdet af lokaludvalget i en borgerinddragende proces i samarbejde med arkitektkontoret SLA, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. En screening af adgangsforholdene til tårnet vil derfor være i tråd med lokaludvalgets og borgernes ønsker for udvikling af området på og omkring Brønshøj Kulturakse.

 

Oprensning af Fæstningskanalen

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker, at bedre vandkvalitet i Utterslev Mose og Fæstningskanelen prioriteres og har længe gjort opmærksom på behovet herfor – senest ved Borgerrepræsentations budgetforhandlinger om budget 2022 samt Overførselssagen 2022.

Hvis Utterslev Mose skal have en stabil og god vandkvalitet, er det nødvendigt at færdiggøre oprensningen af sediment i Fæstningskanalen og forbedre gennemstrømningen af rent vand. Oprensningen er af Teknik- og Miljøforvaltningen vurderet som én af de fire væsentligste indsatser for at forbedre vandmiljøet i Utterslev Mose.

Dertil er det lokaludvalgets opfattelse, at københavnerne i bydelen samt besøgende i bydelen værdsætter Utterslev Mose samt Fæstningskanalen som rekreativt område, herunder en bedre vandkvalitet.

 

Sundhedsfeltet i Tingbjerg

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker, at der afsættes midler til, at Sundhedsfeltet i Tingbjerg kan fortsætte.

Det er lokaludvalgets opfattelse, at mange er glade for og bruger Sundhedsfeltets mange tilbud. Dertil er københavnerne i Brønshøj-Husum i forhold til sundhedsparametre som ’livsstil’ og ’mentalt helbred’ statistisk mindre fysisk aktive, flere er overvægtige og flere har dårligere selvvurderet helbred sammenlignet med københavnere i resten af København. Sundhedsfeltet i Tingbjerg er derfor et vigtigt tilbud.

 

 

Opmærksomhedspunkter til kommende budgetforhandlinger

Til sidst vil lokaludvalget også gøre opmærksom på, at der blandt lokaludvalget, borgere og aktører i Brønshøj-Husum også er ønsker om;

– Midler til planlægning og anlæg Idrætshelhedsplanen for Tingbjerg Idrætspark. Med overførselssagen 2022 blev der afsat 0,2 mio. kr. til en ’screeningsbevilling’ til Tingbjerg Idrætspark. Der er dermed ikke afsat midler til planlægning og anlæg.

– Midler til boardwalk i Kirkemosen.

– Midler til udvidelse af hestefolden i Utterslev Mose.

– Faciliteter på Bellahøj Friluftsscene, herunder renovering af eksisterende toiletter, ekstra toilet samt bygning til omklædning for kunstnere – skønnet til en samlet pris på mellem 1,6 mio. kr. og 2,4 mio. kr.