Fjernelsen af det forurenede slam i Fæstningskanalen har været et stort ønske for Lokaludvalget. Vi er derfor glade for at Københavns Kommunes i budgettet for 2023 har afsat 8.5 mio. kr. til at fuldende den oprensning af Fæstningskanalen, der gik i gang i 2018. Det er selvfølgelig ærgerligt at Borgerrepræsentationen ikke fandt de fornødne midler tidligere, da man derved kunne have sparet de godt 2. mio. kr. det koster at  genetablere arbejdspladsen.

I 2018-19 blev strækningen mellem Åkandevej og Mørkhøjvej renset for godt 1700 ton afvandet slam som blev kørt til deponi i Nordhavnen. I 2023 – 2024 vil der blive fjernet i omegnen af 2000 ton afvandet slam.

Oprensningen af den del af Fæstningskanalen, der allerede er gennemført, har betydet, at væsentligt mindre forurening, blandt andet tungmetaller og næringsstoffer, ledes ud i Utterslev Mose. Men hvis Utterslev Mose skal have en stabil og god vandkvalitet, er det nødvendigt at færdiggøre oprensningen af sediment i Fæstningskanalen og forbedre gennemstrømningen af rent vand.