Hvert år forhandler Borgerrepræsentationen om, hvad restmidler fra sidste års budget skal bruges på.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt lokale ønsker til de forhandlinger:

• Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn.
• Naturværksted på EnergiCenter Voldparken.
• En eller flere Thomas Dambo trolde til Brønshøj-Husum.
• Begrønning af Brønshøj Kulturakse.

Screening af adgangsforhold til Brønshøj Vandtårn
Brønshøj Vandtårn er tidligere blevet renoveret og der blev herved givet adgang til at anvende det højloftede søjlerum som et nyt kultursted. Rummet benyttes i dag til en bred vifte af kulturelle aktiviteter, koncerter, lyd-og lys installationer m.v. året rundt. Der er imidlertid potentiale for, at Vandtårnet kan blive udnyttet endnu bedre og blive en større bydækkende attraktion, hvis der kan skabes adgang til toppen af tårnet. Adgangen vil give muligheder for at aktivere den eksisterende tank og tekniketage samt tag, hvor der vil kunne etableres en udsigtsplatform med udsigt ud over hele Storkøbenhavn, et spise- og udstillingssted mv. I tilknytning til yderligere aktivering af tårnet er det ønsket, at det undersøges, om der kan etableres en varig og bedre mulighed end den nuværende belysning af tårnet, hvor belysningen alene er sat op i 3 vintermåneder, men til stor glæde for borgerne.
Vandtårnet er fredet og det er som følge heraf en forudsætning at ovenstående grundigt undersøges, da de ønskede forbedringer vil betyde indgreb i tårnets konstruktion. Der ønskes derfor midler til en screening, der skal undersøge mulighederne for bedre benyttelse, tilgængelighed samt belysning af Brønshøj Vandtårn.
Vandtårnet er blevet vartegn for Brønshøj-Husum, indgår i ’helhedsplan for Brønshøj Kulturakse 2021’, som er udarbejdet af lokaludvalget i en borgerinddragende proces i samarbejde med arkitektkontoret SLA, Kultur- og Fritidsforvaltningen samt Teknik- og Miljøforvaltningen. En screening af adgangsforholdene til tårnet vil derfor være i tråd med lokaludvalgets og borgernes ønsker for udvikling af området på og omkring Brønshøj Kulturakse og en væsentlig forudsætning for, at vi kan arbejde videre med ideerne sammen med private fonde i et samarbejde med kommunen.

Naturværksted på EnergiCenter Voldparken 
Vi har i en længere årrække haft et stort ønske om at få skabt et sted, der formår at engagere børnene og deres forældre i et aktivt udeliv og større naturforståelse. Et sted, der skaber grobund for en mangfoldighed af fællesskaber omkring natur, bevægelse, dyrkning og spisning. Behovet er stort og bliver ikke mindre de kommende år, hvor byudviklingen i Tingbjerg og Husum tager fart. Vores del af København mangler et naturværksted, og vi har pladsen til at skabe det. EnergiCenter Voldparken befinder sig lige der, hvor Husum møder Tingbjerg og Vestvolden støder op til Utterslev Mose. Omkring bygningerne, der i forvejen huser en mangfoldighed af aktiviteter, er der helt unikke muligheder for at skabe et stort naturrum, der indbyder til leg, bevægelse, læring og fordybelse. I den gældende lokalplan for området er der udlagt et byggefelt til et naturværksted. Dette naturværksted og dets udearealer har potentialet til i dagtimerne at henvende sig til skoler og daginstitutioner, om eftermiddagen være et fritidstilbud og i de sene eftermiddagstimer, aftener og weekender åbne sig for foreningsliv, kursusaktiviteter og borgerdrevne projekter.
I første omgang vurderer vi, at der er behov for et forprojekt, der skal løfte følgende opgaver:
1)Undersøgelse af jordbundsforhold.
2) Arkitektonisk forslag til naturværkstedet og dets udearealer.
3) Udarbejdelse af finansieringsplan, der etape for etape viser fordelingen mellem kommunale midler og eksterne midler i relation til
etableringsfasen.
4) Udarbejdelse af bæredygtig driftsplan, der viser hvordan et miks af foreninger og kommunale enheder kan varetage den pædagogiske drift og vedligeholdelse af faciliteterne.
Ønsket om et multifunktionelt naturværksted i Husum deler lokaludvalget med en lang række lokale parter.

En eller flere Thomas Dambo trolde til Brønshøj-Husum
I sommeren 2022 fik Brønshøj-Husum Lokaludvalg besøg af en lokal københavner med et ønske om, at der kommer en, gerne flere, Thomas Dambo-trolde til vores bydel. På den baggrund nedsatte vi en arbejdsgruppe, der sammen med borgeren har undersøgt, hvordan vi kan få trolde til bydelen. I den proces har vi har også haft besøg af Thomas Dambo.
Kort skitseret forudsætter det, at der findes et godt og skjult sted i naturen, hvor trolden kan ‘gemme sig’, at der kan findes midler til at finansiere en trold og at Københavns Kommune afsætter penge til drift og vedligehold af trolden. Arbejdsgruppen har undervejs blandt andet været i dialog med NREP og det boligsociale team i Tingbjerg, ligesom vi også har kigget på en lokation Gyngemosen, tæt på Tingbjerg. Vi synes, at Dambo-trolde passer godt til Brønshøj-Husums grønne områder og moser, styrker bydelens grønne attraktioner og udeliv for både børn og voksne – for både os der bor her og for besøgende.

Begrønning af Brønshøj Kulturakse
Lokaludvalget ønsker, at der afsættes midler til begrønning af Brønshøj Kulturakse. Lokaludvalget har en vision om at udvikle hele området omkring
Brønshøj Torv op til og med Brønshøj Vandtårn og skabe bedre sammenhæng imellem de kommunale bygninger på strækningen, både indendørs og udendørs. Formålet er at udnytte områdets potentialer for aktiviteter og fællesskaber – og gøre det mere attraktivt for københavnere, lokale foreninger, erhvervsliv og andre aktører at
besøge og bruge bygningerne og udendørsarealerne som kan bibringe oplevelser og livsudfoldelse for alle. Derfor har lokaludvalget i samarbejde med tegnestuen SLA indsamlet borgernes idéer til udvikling af området og samlet dem i en helhedsplan, som er offentliggjort i december 2021.
Vi har samlet en række begrønningsprojekter omkring det nye kulturhus BRØK, der vil være med til at skabe sammenhæng og fremme biodiversiteten. Målsætninger, der på fineste vis spiller sammen med kommunens strategi for biodiversitet. Herudover har vi i lokaludvalget et ønske om at begrønne Brønshøjvej mellem Gadekæret og Brønshøj Vandtårn. Lokaludvalget foreslår, at der afsættes midler til plantning af vejtræer og etablering af vejbede.