Københavnerdialog og københavnerinddragelse – del 1.

Denne bydelsplan med lokaludvalgets vision, strategier og indsatser er udarbejdet på baggrund af dialog og inddragelse af lokale københavnerne fra Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj i perioden juni 2022 – marts 2023.  

Lokaludvalget har talt med og bedt om input fra lokale københavnere på forskellige måder: Dialog og samtale med lokale københavnere til møder og aktiviteter i efteråret og vinteren 2022/23, digitalt via spørgeskemaundersøgelser i lokaludvalgets borgerpanel, skriftligt via annoncering af bydelsplanens vision på Brønshøj Husum lokalavis’ forside og via hjemmeside og nyhedsmails.  

Tilsammen har i alt 1.209 lokale københavnere samt lokalt ansatte bidraget med deltagelse, input, likes og kommentarer under udarbejdelsen af vores bydelsplan, enten mundtligt, skriftligt eller digitalt. Tak for det.  

I de kommende afsnit kan du læse mere om de input, som lokaludvalget har modtaget – og som danner grundlag for bydelsplanens vision, temaer og indsatser. 

 Fyraftensmøde for fagprofessionelle, juni 2022 

Lokaludvalget inviterede lokalt ansatte i Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj til et fyraftensmøde d. 22. juni. Formålet med mødet var at fortælle om rammerne for bydelsplanen og invitere til, at lokale ansatte der til dagligt arbejder i og kender bydelen, de lokale københavnere og kvartererne kunne komme med deres ønsker og input til bydelsplanen og arbejdsprocessen. Samtidig var fyraftensmødet en anledning til at bygge videre på det gode samarbejde mellem lokaludvalget og lokalt ansatte i Københavns Kommune, de boligsociale indsatser og andre lokale professionelle aktører.  

Input og ønsker fra fyraftensmødet Bydelsplanen
at lokaludvalget laver en pulje til aktiviteter for børn og unge – ansøgt af børn og unge. Lokaludvalget har oprettet en særlig pulje på 50.000 kr. målrettet børn og unge, hvor børn og unge selv kan søge om op til 5.000 kr. til aktiviteter. Tema #5: Vi sætter fokus på børn og unge.
at der samarbejdes på tværs om at øge den demokratiske deltagelse i bydelen, så lokale københavnere i højere grad deltager i arrangementer, møder, bestyrelsesmøder og spørgeskemaundersøgelser. Lokaludvalget arbejder med ambassadører at øge kendskabet til lokaludvalget og styrke kontakten og netværket til det frivillige foreningsliv.

Tema #4: Vi skaber demokratisk dialog og aktivt medborgerskab.

at der samarbejdes på tværs om at øge deltagelsen på tværs af bydelens kvarterer. I august 2022 drøftede lokaludvalget tryghedsundersøgelsen af bydelen med Sikker By. Sikker By anbefalede, at lokaludvalget kan arbejde med at højne oplevelsen af tryghed blandt københavnerne i bydelen ved at arbejde for lys på stier og i grønne områder, parker og legepladser samt beskæring af krat. At bidrage til at sprede de gode fortællinger om bydelen samt støtte aktiviteter, som understøtter godt fællesskab og positive aktiviteter.

Disse anbefalinger er indarbejdet i bydelsplanen med tema #2: Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum samt med lokaludvalgets uddeling af puljemidler.

at der arbejdes på at få flere musiktilbud i bydelen.Lokaludvalget vil arbejde for et bredt udbud af fritidsaktiviteter i bydelen under tema #5: Vi sætter fokus på børn og unge.
at der arbejdes på at skabe grønne byrum og biodiversitet i byudviklingsområder. Lokaludvalget vil arbejde for naturpleje, biodiversitet og naturoplevelser jf. tema #1: Vi skal fællesskaber, der bærer udviklingen af Brønshøj-Husum samt tema #2: Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum

Hver arbejdsplads blev inviteret til at sende en repræsentant til fyraftensmødet. Der deltog 9 lokalt ansatte fra Kultur- og Fritidsforvaltningen, Økonomiforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Socialforvaltningen, FSB og KAB.  

Desværre var fyraftensmødet samme dato som folkeskolernes dimission for afgangsklasserne. Derfor holdt lokaludvalget et senere møde d. 31. august med bydelens skoleledere. 

Digital borgerpanelundersøgelse, sommer 2022 

Lokaludvalget udsendte en bred, generel digital spørgeskemaundersøgelse til Brønshøj-Husum Borgerpanelet, for at få panelets input til ønsker til bydelen og bydelsplanen. Spørgeskemaundersøgelsen bestod af en række spørgsmål om sundhedstilbud, transport og parkering, kultur- og fritidstilbud samt grønne områder. 

Borgerpanelundersøgelsen blev udsendt i perioden 8. juli-4. august. 

Input og ønsker fra borgerpanelundersøgelsen Bydelsplanen
46 procent af deltagerne ønskede, at lokaludvalget sætter fokus på grønne områder, bynatur og biodiversitet. Lokaludvalget vil arbejde med naturpleje, biodiversitet og naturoplevelser samt reduktion af CO2-udslip i tema #1: Vi skaber fællesskaber, der bærer udviklingen af Brønshøj-Husum samt sætter fokus på at forbedre vandmiljøet i Utterslev Mose, naturoplevelser på Vestvolden samt arbejder for et naturværksted på EnergiCenter Voldparken med tema #2: Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum.
33 procent af deltagerne ønskede, at lokaludvalget arbejder på at forbedre den offentlige transport. Lokaludvalget vil arbejde for metro og bedre offentlig transport, mindre biltrafik i bydelen og sætte fokus på trafiksikkerhed med tema #3: Vi arbejder for, at vi kan komme nemt rundt i Brønshøj-Husum – og hænger bedre sammen med resten af København.
31 procent af deltagerne ønskede, at lokaludvalget sætter fokus på tryghed og kriminalitetsforebyggelse.
Lokaludvalget vil arbejde på at øge oplevelsen af tryghed med tema #2: Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum samt med lokaludvalgets uddeling af puljemidler til aktiviteter, der styrker fælles oplevelser og aktiviteter i bydelen.

1096 lokale københavnere i alderen 15+ deltog i den digitale borgerpanelundersøgelse. Der var en høj deltagelse fra københavnere bosat i Brønshøj (44 procent) og Husum Syd (34 procent). Der var meget få deltagere fra københavnere bosat i Husum Nord (13 procent), Bellahøj (5 procent) og Tingbjerg (3 procent), Størstedelen af deltagerne var i aldersgruppen 36-75 år. 

Lokaludvalget er opmærksomme på den lave deltagelse fra visse kvarterer og har derfor som led i udarbejdelsen af bydelsplanen startet et ambassadørprojekt, hvor nøglepersoner lokalt frivilligt engagerede ildsjæle og forpersoner for boligforeninger – fra Tingbjerg, Husum Nord og Bellahøj inviteres til netværksmøder med henblik på at udveksle erfaringer og samarbejde om at øge den demokratiske deltagelse og aktivt medborgerskab. 

 Dialogmøde med bydelens skoleledere, august 2022 

 1. august havde lokaludvalget inviteret bydelens skoleledere til dialogmøde. Her informerede lokaludvalget skolelederne om muligheden for at komme med input til bydelsplanen.
Input og ønsker fra mødet med skolelederne Bydelsplanen
Samarbejde og netværk med skolebestyrelser Lokaludvalget arbejder for at styrke netværk og sætter fokus på børn og unge med tema #5: Vi sætter fokus på børn og unge.
Bydelens brug af skolernes faciliteter samt udvikling og modernisering af skolernes faciliteter Lokaludvalget vil gerne arbejde for, at skolernes faciliteter udvikles og kan bruges af det frivillige foreningsliv og til øvrige aktiviteter. Det er medtaget i tema #5: Vi sætter fokus på børn og unge.
Skolerne oplever udsivning af elever, fordi folk flytter ud af byen, da de har ikke råd til at købe noget større i bydelen. Lokaludvalget arbejder bl.a. for at skabe flere seniorbofællesskaber for at give plads i bydelens huse til børnefamilier, og skabe intern mobilitet i bydelen. Det indgår i tema #1: Vi skaber fællesskaber, der bærer udviklingen af Brønshøj-Husum med fokus på fælles boligformer.
Bydelspuljen skal understøtte, at lokale københavnere deltager i aktiviteter uden for eget kvarter for at skabe sammenhæng i bydelen. Det indgår i bydelsplanens vision, at lokaludvalget arbejder for at styrke sammenhængskraften på tværs af bydelens kvarterer.
At arbejde for musikskoletilbud i bydelen i samarbejde med skolerne. Lokaludvalget vil arbejde for, et bredt udbud af fritidsaktiviteter i bydelen under tema #5: Vi sætter fokus på børn og unge.
Samarbejde om høringer på skoleområdet i Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj Lokaludvalget arbejder på at øge den demokratiske deltagelse og aktivt medborgerskab i tema #4: Vi skaber demokratisk dialog og aktivt medborgerskab og sætter fokus på børn og unge med tema #5: Vi sætter fokus på børn og unge.

Til mødet deltog skolelederne fra Husum, Korsager, Tingbjerg og Bellahøj Skole. 

 Kickoff-møde til Bydelsplan og repræsentantskabsmøde, oktober 2022 

 1. oktober inviterede lokaludvalget bydelens foreninger og alle interesserede lokale københavnere til kickoff-møde og fællesspisning i det økologiske folkekøkken på EnergiCenter Voldparken med kreaworkshop målrettet børn. Formålet med mødet var at informere om lokaludvalgets arbejde med bydelsplanen, at samle interesserede foreningsrepræsentanter i et repræsentantskab og samle input og ønsker til bydelsplanen.

Ca. 500 foreninger i Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj blev inviteret til at deltage, ligesom mødet var annonceret i Brønshøj Husum Avis, på Facebook, lokaludvalgets hjemmeside og nyhedsmail – med en informationsvideo om bydelsplanen. 

På mødet blev deltagerne inviteret til at prioritere de 2 ud af på forhånd 4 fastlagte temaer, som deltagerne mente var vigtigst, at lokaludvalget fokuserede på i bydelsplanen. Hver deltager fik udleveret to bolde og måtte selv bestemme, om begge bolde skulle bruges på samme tema eller to forskellige temaer. 

I alt 45 lokale københavnere, børn, unge og foreningsrepræsentanter deltog med i alt 90 bolde:

TemaEn bydel, hvor det er nemt og sikkert at færdes i trafikken og med offentlig transportEn tryg bydel med fællesskab gennem kunst, kultur og fritidslivEn god bydel for børn og unge at vokse op iEn klimabevidst bydel, hvor grønne områder og biodiversitet prioriteres højt
Antal bolde19272222

Alle input er medtaget i lokaludvalgets bydelsplan i de fem temaer.

Deltagerne blev også inviteret til at sende et postkort til lokaludvalget med deres ønsker til bydelsplanen.

Lokaludvalget modtog postkortønsker med fire overordnede temaer

Trafik, cyklisme og offentlig transportGrønne områder, Utterslev Mose, Fæstningskanalen
”Bedre forbindelser med offentlig transport til det øvrige Storkøbenhavn. Især hurtig bus til Metro og S-tog. Konkret prioritering af busser i lyskryds, når der er en bus, kun når der er en bus”.

”Fokus på trafik, så biler ikke favoriseres. Kig fx på lyskryds, hvor Veksøvej/Hirsevej/Frederikssundsvej er fuldstændig tåbelige for fodgængere. Skal man over Veksøvej eller Hirsevej, kommer man til at stå for rødt i flere minutter, mens bilerne har grønt lys”.

”Metro til Husum (…) og skolepatruljer ved skolerne”.

”Det ville være skønt, hvis alle børn kan færdes sikkert til skole. Konkret kan stien for enden af Rostgaardsvej og som løber parallelt med Frederikssundsvej til Degnemose Allé omdannes til en cykelsti”.

” At det er muligt at cykle eller komme til aktiviteter med offentlig transport”.

”Skråparkering på Bystævnet. Metro til Husum (og til Høje Gladsaxe). Ingen sporvogn igen (letbane)”.

”Mange flere bænke! Dårligt gående og ældre har brug for flere pause-muligheder på vej til indkøb, bus mv., tak. Vi vil gerne være en del af bybilledet”.

”(…) oprensning af Fæstningskanalen”

”Jeg synes, at det bør være en vision at kunne bade hele året i Utterslev Mose. Indtil det kan lade sig gøre ville det være skønt med et vinterbadeanlæg udenfor Bellahøjbadet”.
”Oprensning af Voldgraven (Vestvolden) og hele mosen, så den kan benyttes som badesø.

”Livskvalitet gennem gode grønne byrum. Skabe en klar identitet – eller blot gøre den endnu tydeligere”.

Sammenhængskraft på tværs af bydelenFaciliteter til aktivitet og fællesskaber
”Bedre integration af Tingbjerg til resten af 2700. Mere positiv omtale af Tingbjerg. Bedre kommunikation på tværs ad de forskellige organisationer og institutioner”.

”Mere tryghed om aftenen i hele Tingbjerg-Husum”.

”Keramikværksted uden venteliste for alle i Pilegården eller den Gamle Skole. Ventelisten har været lukket i årevis i Pilegården”.

”Husk at store hunde også skal have plads til at tumle sig, hvis de skal udvikle sig harmonisk. Fritløbsområder er for små og for få”.

”Medborgerhus i Gl. Imerco-bygning ved Husum Torv”.

”At der kommer kreativitet for børn og familier, så de fordyber sig, lærer koncentration og fordybelse og fællesskab. Events og værksteder. Det er vigtigt at bruge sine hænder”.

Øvrige ønsker
”Mere inddragelse i vores bydel”.

”Gode job. Sundhedssektoren skal have højere løn”.

”Mere synligt politi i gadebilledet”.

Postkortønskerne med temaet om trafik, cyklisme og offentlig transport indgår i bydelsplanens tema 3: Vi arbejder for, at vi kan komme nemt rundt i Brønshøj-Husum – og hænger bedre sammen med resten af København. Lokaludvalget vil arbejde for metro og bedre offentlig transport, mindre biltrafik i bydelen og sætte fokus på trafiksikkerhed.

Postkortønsker med temaet om grønne områder, Utterslev Mose og Fæstningskanalen indgår i bydelsplanen tema 1: Vi skaber fællesskaber, der bærer udviklingen af Brønshøj-Husum, konkret i forhold til naturpleje, biodiversitet og naturoplevelser. De indgår videre i tema 2: Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum, konkret i forhold til indsatsen om at arbejde for at forbedre vandkvaliteten i Utterslev Mose.

Postkortønsker, med fokus på at forbedre sammenhængskraften på tværs af bydelen, indgår i bydelsplanens vision med understøttelse af netværk og udveksling på tværs af kvarterer samt i arbejdet for at skabe en bydel, der er åben og attraktiv for alle københavnere.

Postkortønsker med temaet om faciliteter til aktivitet og fællesskaber indgår i tema 5: Vi sætter fokus på børn og unge, hvor lokaludvalget vil arbejde for et bredt udbud af fritidsaktiviteter i bydelen og i tema 2: Vi udvikler vores byrum, bynatur og de særlige attraktioner i Brønshøj-Husum, hvor lokaludvalget vil arbejde for udvikling af bydelens særlige attraktioner.

Strategisk samarbejde med Nørre Gymnasium

Den 17. november holdt lokaludvalget møde med en gruppe elever på Nørre Gymnasium, der arbejder med produktdesign, kommunikationsdesign og arkitektur. Her indgik lokaludvalget et strategisk samarbejde med Nørre Gymnasium om elevernes input til udvikling af forskellige byrum. Lokaludvalget arbejder efterfølgende videre med elevernes input og ideer, hvis muligt.

80 procent af eleverne på Nørre Gymnasium bor i Brønshøj-Husum, mens alle elever dagligt færdes i bydelen til og fra Nørre Gymnasium.

I vinteren 2022 arbejdede eleverne med deres input og ideer til udvikling af Husum Torv, der er trafikalt knudepunkt for mange af Nørre Gymnasiums elever.

26. januar præsenterede eleverne deres arbejde og ideer for lokaludvalget, herunder Metro, grønt byrum, omdirigering af busser samt et torv, der inviterer til ophold og et levende omkringliggende butiksliv.

Samarbejdet med Nørre Gymnasium fremgår af tema 5: Vi sætter fokus på børn og unge.

Københavnerdialog og københavnerinddragelse – del 2.

Input til bydelsplanens vision og strategier på forsiden af Brønshøj Husum avis

Lokaludvalget annoncerede i uge 49 udkast til vision for bydelsplan på forsiden af Brønshøj-Husum avis. Alle kunne scanne en QR-kode og sende feedback til lokaludvalget med ‘synes godt om’, ‘synes ikke godt om’ og sende deres kommentarer og input i et fritekstfelt.

Formålet med annonceringen var at trykprøve lokaludvalgets vision i hele bydelen og invitere til, at alle kunne komme med input.

Lokaludvalget valgte at annonce netop på forsiden af lokalavisen, da en borgerpanelundersøgelse fra sommeren 2022 viser, at et flertal (52 procent) af deltagerne i undersøgelsen helst ville have nyheder fra lokaludvalget via Brønshøj Husum avis. Brønshøj Husum avis husstandsomdeles gratis og har ugentligt 19.000 læsere. Dertil blev visionen og muligheden for at komme med input til visionen formidlet på Facebook, lokaludvalgets hjemmeside, nyhedsmail og via direkte mail til alle lokale københavnere og foreningsrepræsentanter, der undervejs i processen med udarbejdelsen af bydelsplanen, har ønsket at følge med og har deltaget med input.

I alt 54 københavnere sendte deres feedback til visionen med fem strategier. 46 københavnere sendte en ’glad smiley’ til visionen. 8 københavnere sendte en ’sur smiley’ til visionen.

Lokaludvalget har forholdt sig til de seks kommentarer til visionen, der var knyttet til en ’sur smiley´:

“Vi er som børnefamilie flyttet til Brønshøj for at bo i en landsby i storbyen. Når vi vil have kulturliv, opsøger vi det i København. Når vi vil ud at spise, så gør vi det i København. Brønshøj er og skal være en lille landsby med ro og villaveje. Det gør bydelen attraktiv for børnefamilier”

Lokaludvalget arbejder for et levende kulturliv og at Brønshøj, Husum, Tingbjerg og Bellahøj skal være attraktiv for alle københavnere.

“Metro til Brønshøj”

Lokaludvalget arbejder for, at der på sigt kommer metro til bydelen.

“Jeg synes jeres vision mere handler om værdier og hvad i er sat i verden for og ikke direkte hvad I vil frem mod 2025. Der mangler udtryk for hvad i gerne vil opnå og hvordan. – f.eks. fint med børn og unge, de fylder 1/4, men hvad med de andre 3/4, I vil jo gerne alle borgerne og skabe noget som passer til alle – men synes I skal blive mere skarpe så borgerne kan mærke hvad I gerne vil opnå den kommende tid.”

Lokaludvalget består af frivilligt engagerede foreningsrepræsentanter og politisk udpegede repræsentanter, der alle arbejder frivilligt. Det er derfor vigtigt at formidle frivilligheden og at bydelsplanen kun kan realiseres i et samarbejde mellem frivilligt engagerede københavnere, ansatte i kommunen samt andre professionelle aktører.

“For lille fokus på at forbedre bydelens primære problem: Trafik og trafikstøj. Sekundært mangler visionen reelle tiltag for sikring af bydelens eneste for1rin: de grønne områder. De skal sikres i sig selv – ikke blot som et socialt mødested.”

Lokaludvalget har fokus på både trafik og bydelens grønne områder i bydelsplanen.

“I glemmer at bilerne også skal være der”

Lokaludvalget har valgt at have fokus på mindre biltrafik i bydelen. En metro vil også kunne medvirke til, at der kommer mindre biltrafik i bydelen. Samtidig kan der arbejdes på at finde løsninger, der kan få den allerede eksisterende trafik specielt omkring Frederikssundsvej til at glide bedre.

“De 5 visioner er meget vigtige, men måske lidt luftige. Ingen kan være uenige. Visionerne kunne godt formuleres lidt mere konkrete. Metro til Brønshøj Husum er vel en vision. Det er ikke nok at skrive 0komme bedre rundt°. Jeg mangler en stillingtagen til erhvervsliv, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder i bydelen. Vil vi ikke gerne have flere erhvervsdrivende, uddannelsespladser i nærområdet og flere beskæftigelsesmuligheder i lokalområdet? Der nævnes heller ikke noget om sundhed og adgangen til lokale sundhedshuse. Hvordan får vi et levende byliv hvor der hele tiden foregår en masse forskellige aktiviteter?”

Lokaludvalget har fokus på samarbejde med erhvervslivet i bydelsplanen. Et blomstrende erhvervsliv med butikker og caféer spiller en stor rolle for borgernes oplevelse af byliv og livskvaliteten i hverdagen. Derfor ønsker vi at underbygge vækstbetingelserne for forretningslivet med en videns- og netværksopbyggende indsats for de erhvervsdrivende i samarbejde med handels- og erhvervsliv. Dertil har lokaludvalget fokus på at udvikle bydelens attraktioner for netop at skabe en levende byliv.

Ambassadører

Den 17. januar inviterede lokaludvalget nøglepersoner, lokale ildsjæle og forpersoner fra boligforeninger i Tingbjerg, Husum Nord og Bellahøj til netværksmøde. Formålet med mødet var at fortælle om lokaludvalget, lokaludvalgets projekter samt drøfte hvordan deltagerne løbende kan hjælpe med at sprede budskabet om lokaludvalgets aktiviteter og invitere til demokratisk deltagelse, særligt i Bellahøj, Tingbjerg og Husum Nord, hvor der i sommerens borgerpanelundersøgelse i forbindelse med bydelsplanen var en lav deltagelse.

Der deltog i alt 7 personer i Tingbjerg fra Tingbjerg og boligforeningen AAB38. Her blev samarbejde om kommende borgermøder drøftet, så borgermøder om sager i lokalområdet f.eks. inviteres til og afholdes i samarbejde med boligforeninger og i boligforeningernes lokaler. Det formodes at ville øge den demokratiske deltagelse, særligt omkring byudvikling.

Input og ønsker til lokaludvalget, der ikke er medtaget i bydelsplanen

Lokaludvalget har modtaget to ønsker og input til bydelsplanen, der ikke er medtaget i bydelsplanen.

 1. Ønske om plads til store hunde

Lokaludvalget har modtaget et ønske om, at store hunde også skal have plads til at boltre sig. I Brønshøj-Husum er der hundegårde i Kirkemosen i den vestlige del samt på Kobbelvænget, og der er fritløbsområder på Vestvolden og i Kirkemosens sydøstlige del.

 1. Ønske om at bade i Utterslev Mose

Lokaludvalget har modtaget ønske om, at der arbejdes på, at man kan bade i Utterslev Mose.

Utterslev Mose har en gennemsnitsdybde på 70 cm. Bunden i mosen består af et slamlag der er op til 3 meter tykt. Med hensyn til miljøfremmede stoffer i sedimentet har en undersøgelse fra 2021 vist, at indholdet af metallerne bly og cadmium flere steder i slamlaget oversteg miljøkvalitetskravet. For cadmium var indholdet særligt højt i det vestlige og midterste bassins slamlag, mens de højeste koncentrationer af bly fandtes i det østlige bassins slamlag. De organiske miljøfremmede stoffer naphthalen, anthracen, fluoranthen, benzo(b+j+k)fluoranthen og benzo(a)pyren havde alle højeste koncentrationer særligt i det østlige bassins nedre slamlag, men også i det vestlige bassins nedre slamlag var koncentrationer høje.

Udover at den lave vandstand, der særligt i sommerperioden falder yderligere, teknisk set vanskeliggør badning, vil det være forbundet med ikke ubetydelige sundhedsmæssige risici at bade i Utterslev Mose. Herudover vil enhver ophvirvling af slamlaget bidrage til at forringe Utterslev Moses sårbare vandmiljø.

Udover forekomsten af miljøfarlige stoffer rummer vandet også betydelige risici for at blive syg af colibakterier, der stammer fra de tilbagevendende kloakudledninger fra den serie af overløbsbygværk, der ved større regnhændelser leder kloakopblandet kloakvand til mosen. Herudover bidrager de mange fugle, der lever i mosen til ikke ubetydelige mængder colibakterier via deres ekskrementer.

Lokaludvalget arbejder for at få stoppet kloakudslip til mosen, men det er meget vanskeligt at forestille sig at de ca. 300.000 m3 bundslam kan fjernes uden enorme miljømæssige og økonomiske omkostninger. Anbefalingen fra eksperterne er at lade sedimentet blive hvor det er.

Københavnerinddragelse og dialog i forbindelse med lokaludvalgets øvrige aktiviteter

Lokaludvalget har i efteråret og vinteren 2022 afholdt en række arrangementer og aktiviteter, hvor der også har pågået dialog og københavnerinddragelse som også danner grundlag for lokaludvalgets bydelsplan, vision, strategier og indsatser.

Bydelspris – September 2022

Lokaludvalget uddeler hvert år en Bydelspris på 10.000 kr. til en eller flere frivillige, der har gjort en særlig indsats for at skabe en levende udvikling i Brønshøj, Husum eller Tingbjerg. Som led i uddeling af prisen laver lokaludvalget hvert år en bred kommunikationsindsats for at høre, hvem borgere i bydelen synes har gjort en stor frivillig indsats for bydelen, og hvilke indsatser der optager civilsamfundet. I år fik lokaludvalget 34 indstillinger til prisen fordelt på 25 forskellige personer/foreninger. Via indstillingerne får lokaludvalget vigtig viden om, hvad der rør sig i bydelen.

Digital borgerpanelundersøgelse om biodiversitet – September 2022

I september 2022 blev der kørt en undersøgelse i Brønshøj-Husum Borgerpanel ifm. “Forslag til biodiversitet i København, strategi 2022-2050” og “Forslag til Handleplan 2022-2050”.

612 personer svarede på undersøgelsen. Resultaterne omhandlede bl.a. ønsker til udvikling af naturen i bydelen, samt tilkendegivelser ift. respondenternes ønsker til at være med til at udvikle naturen.

Mosetræf – d. 19. september 2022

Lokaludvalgets miljøudvalg havde dagen igennem dialog med mange af de mere end 500 deltagere i årets mosetræf. Der var primært fokus på identificering af arealer i bydelen der bør begrønnes samt forslag til forbedring af faciliteter og naturkvaliteten i Utterslev Mose.

Kunst i det offentlige – d. 29. oktober 2022

En arbejdsgruppe under lokaludvalgets Kulturudvalg – “Kunst i det offentlige rum” – afholdt pop-op-dialog på Brønshøj Torv, Husum Torv og pladsen foran Tingbjerg Bibliotek\Kulturhus. Her havde udvalget dialog med forbipasserende om kunst i bydelen generelt og specifikt på de pågældende pladser. I alt 48 personer udfyldte et spørgeskema om kunst i bydelens offentlige rum.

Kulturtræf – d. 17. november 2022

Sammen med Kultur og Fritid Brønshøj-Husum inviterede lokaludvalgets Kulturudvalg til et festligt træf for kulturaktører og kulturinteresserede i Brønshøj, Husum, Bellahøj og Tingbjerg. Til Kulturtræffet blev deltagerne opfordret til at komme med deres forslag til visioner for bydelens kulturliv.

Idrætsprisuddeling – d. 7. december 2022

Til idrætsprisuddelingen havde lokaludvalget en bod med fokus på børn og unge og var i dialog med deltagerne om, hvilke aktiviteter og tilbud der mangler i bydelen. Selve idrætsprisuddeling sker i samarbejde med lokale idrætsforeninger og giver lokaludvalget indblik i, hvad der optager idrætsforeningerne.

Samarbejdsmøde med Børne- og Ungdomsforvaltningen

Som et led i ønsket om øget fokus på ungeinddragelse, ville lokaludvalgets styregruppe for bydelsplanen gerne give bydelens udskolingsklasser muligheden for at arbejde med og kommentere på lokaludvalgets udkast til vision for bydelens udvikling. Styregruppen var derfor i dialog med Team Bæredygtig Generation, Afdelingen for Bæredygtig Udvikling i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som til daglig arbejder med inddragelse i københavnske folkeskoler. Et samarbejde kom i stand, men da bydelens skoler ikke havde mulighed for at deltage i et forløb med kort varsel og i december måned, blev projektet opgivet, dog med mulighed for et samarbejde på et senere tidspunkt.

Bydelsplanen står også på viden fra igangværende projekter:

Sundhedsnetværk

Brønshøj-Husum Sundhedsnetværk er startet af lokaludvalget, og har til formål at øge folkesundheden i bydelen ved at skabe netværk og samarbejde mellem aktører – både offentlige og private – der beskæftiger sig med sundhed.

Netværkets arbejde har været med til at sætte fokus på, hvilke sundhedsmæssige udfordringer, der findes i bydelen, samt på hvordan de kan løses.

Aktørgruppen for Brønshøj Kulturakse

Lokaludvalget har en vision om at skabe et samlet kulturelt centrum omkring Brønshøj Torv med de omkringliggende kommunale bygninger: Brønshøj Vandtårn, Pilegården, Brønshøj Gamle Skole, Rytterskolen, biblioteket, torvet og udearealerne. Lokaludvalget har i 2021 indsamlet idéer til udvikling af strækningen fra Brønshøj Torv til Brønshøj Vandtårn og samlet dem i en helhedsplan. Idéerne fra denne helhedsplan skal nu realiseres. Til det formål har Kultur og Fritid Brønshøj-Husum nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra lokaludvalget som nogle af de bærende kræfter.

Udviklingsplan for Bellahøjmarken

Sammen med Vanløse Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg følger Brønshøj-Husum Lokaludvalg arbejdet med en kommende udviklingsplan for Bellahøjmarken, som ligger på grænsen mellem de tre bydele.

Byudvikling i Tingbjerg og Bystævneparken

De to bydele er i rivende udvikling. I den proces har lokaludvalget arrangeret en række borgermøder og anden form for inddragelse, for at få bedst input til, hvordan beboerne mener, at områderne skal udvikles. I denne forbindelse er der også kommet generel viden om hvilke emner og temaer, der er vigtigt for beboere og interessenter.

Samarbejde med Københavns Kommunes forvaltninger

I forbindelse med udarbejdelsen af bydelsplanen, har lokaludvalget holdt møder med Københavns Kommunes forvaltninger:

 • Socialforvaltningen 15. juni 2022.
 • Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 23. juni 2022.
 • Kultur- og Fritidsforvaltningen 8. august 2022
 • Børne- og Ungdomsforvaltningen 9. juni 2022
 • Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 9. juni 2022
 • Teknik- og Miljøforvaltningen 3. og 22. november 2022
 • Økonomiforvaltningen, Kontor for Ejendomsstrategi og Kapacitet 3. november 2022