En helhedsplan for Utterslev Mose skal give naturområdet et tiltrængt løft. Kommunen har sat 2 millioner kroner af til at skyde planerne i gang.

To millioner kroner til at udarbejde en helhedsplan for Utterslev Mose. Det blev resultatet af sidste års budgetaftale, og dermed går moseområdet en grønnere fremtid i vente.
Pengene er afsat på budgettet for 2016 og 2017 og øremærket en række konkrete aktiviteter. Der er eksempelvis sat en pulje af på en million kroner til borger- og udviklingsprojekter.
Puljen er tiltænkt mindre projekter, som kan sættes i gang, mens arbejdet med at udarbejde helhedsplanen kører. Det kan for eksempel være projekter med naturvejledning for skoleklasser og børnehaver eller arrangementer i mosen med fokus på dyre- og planteliv.

Grøn perle under pres
Utterslev Mose regnes af mange for en grøn perle i København, og naturparken bruges af masser af københavnere, både de nærmeste naboer og folk fra andre dele af byen.
Men mosens natur- og dyreliv lider under forurening og er under pres fra den voksende by. Det er baggrunden for, at kommunen, foranlediget af lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg, nu sætter arbejdet med helhedsplanen i gang.
Målet er, at Utterslev Mose inden 2027 lever op til kriterierne for ”god økologisk tilstand” i EU’s vandrammedirektiv. Det skal helhedsplanen hjælpe til med, blandt andet ved at informere byens borgere om processen – og om, hvordan de selv aktivt kan hjælpe til med at holde vandet i mosen rent.

Engagerede naboer
Københavns Kommune har også øremærket penge til at inddrage borgerne i arbejdet med helhedsplanen. Det skal blandt andet ske gennem borgermøder, følgegrupper og arrangementer, der har fokus på at engagere brugerne og indhente viden og ideer.
”Utterslev Mose er så heldig at have mange engagerede naboer og andre lokale aktører. Det er vigtigt, at vi tager deres engagement alvorligt og arbejder sammen med dem om at forbedre mosens natur og miljø,” siger Jens Christian Elle, miljø- og klimamedarbejder i sekretariatet for Brønshøj-Husum Lokaludvalg.
Samtidig med helhedsplanen besluttede Københavns Kommune at afsætte 6 millioner kroner over de næste fire år til at genoprette vandkvaliteten i søer og åer, heriblandt Utterslev Mose.