Butikscenter, caféer, private boliger, grønne arealer og serviceerhverv på taget – hjørnet af Frederikssundsvej og Gadelandet rives ned og bygges op igen med helt nye funktioner.

Så snart kommunens forslag er sendt i offentlig høring, planlægger Lokaludvalget et borgermøde sammen med forvaltningen,  hvor alle  kan høre om planerne for hjørnegrunden overfor Husum Bypark. (Bemærk at det planlagte borgermøde  den 14. juni kl. 19 er udskudt på ubestemt tid).

Butikscenter og boliger i nybyggeri

Planen er, at stueetagen på det nye center indrettes butikscenter, café/restaurant, fitnesscenter mm. På etagerne ovenpå butikscenteret planlægges butikker, et plantecenter, erhverv, café og boliger med halvprivate haver. Den eksisterende Føtex bygges sammen med det nye byggeri.

Byggeriet sker på arealet langs Kobbelvænget mellem Frederikssundsvej og Gadelandet. Det er området, hvor kontormøbelproducenten Altikons tidligere havde produktion og administration. I dag er der et distributionscenter, flyttefirma, børnehave, ungetilbud, autoservice, kontorer og butikker.

 

Sådan kan området komme til at se ud. De to billeder på denne side er visualiseringer, og det endelige byggeri kan komme til at se anderledes ud.

Ændret trafik

Projektet forudses at ændre trafikforholdene på Kobbelvænget, specielt i krydset med Gadelandet, hvor en adgang til P-hus og vareindlevering skal ske. Der bygges et parkeringshus med plads til omkring 310 pladser, ligesom der etableres 850 cykelparkeringspladser.

Ny lokalplan med kommuneplantillæg

Nedrivning af eksisterende bygninger og planlagt ny bebyggelse, herunder mere detailhandel og højere bebyggelsesprocent, forudsætter udover ny lokalplan også et tillæg til Kommuneplan 2015.

I kommuneplantillægget hæves den maksimale bebyggelsesprocent i Kommuneplan 2015 ramme nr. 1953 til blandede boliger og serviceerhverv (C2) fra 150 til 160, og afgrænsningen af Frederikssundsvej Bymidte ændres, så hele projektet er omfattet. Desuden hæves det maksimale butiksareal til 57.000 bruttoetagemeter og der gives mulighed for en stor udvalgsvarebutik på op til 5.000 bruttoetagemeter.

Planforslagene forventes endeligt vedtaget i slutningen af 2018. Herefter kan TK Development gå i gang med nedrivningsarbejde.

Mere information

  • Lokalplan “Gadelandet III” med kommuneplantillæg er i foråret 2018 i politisk behandling. Se lokalplansforslag og bilag her. Når forslaget bliver sendt i hørin , kan du finde materialet her på lokaludvalgets hjemmeside eller på www.kk.dk/blivhoert.
  • Lokaludvalget udtalte sig som led i kommunens interne høring om tillæg nr. 1 til Lokalplan 198 ”Gadelandet” med kommuneplantillæg. Lokaludvalget havde fire hovedpointer: 1) bekymring om trafikforhold; 2) klimatilpasning; 3) et ønske om at opretholde og udbygge Frederikssundsvej som strøggade ved at placere udadvendte servicefunktioner mod Frederikssundsvej og etablere bredt fortov, udeservering og lignende; samt 4) et ønske om at undersøge effekten på det lokale handelsliv. Se høringssvaret fra juni 2017 her
  • Teknik- og Miljøforvaltningen og Lokaludvalget planlægger et borgermøde. Mere information kommer her på hjemmesiden.