Der var meget spænding i Bispebjerg og Brønshøj-Husum lokaludvalg om udfaldet af budgetforhandlingerne i forhold til Utterslev Mose. Igennem en årrække har lokaludvalgene været i tæt dialog med Borgerrepræsentationens medlemmer og de mange lokale aktører, der er knyttet til mosen. Dialogen har primært kredset om behovet for at gøre noget stort og sammenhængende i forhold til at oprense mosen og skabe bedre betingelser for planter, dyr og mennesker. Som optakt til budgetforhandlingerne udarbejdede lokaludvalgene et kort oplæg til, hvordan, der kan skabes en helhedsplan for Utterslev Mose, baseret på et tværkommunalt partnerskab, videnspartnerskaber med universiteterne, teknologiske innovationsforløb og et omfattende borgerdeltagelses-processer mv.

Parterne bag budgetforliget blev enige om at afsætte 500.000 kr.  i 2015 til udarbejdelse af  et mere omfattende ideoplæg. Teknik- og Miljøforvaltningen har efterfølgende konkretiseret opgaven og TMU har på mødet den 22. september 2014 vedtaget følgende som en del af det samlede udmøntningsnotat for 2015:

Teknik- og Miljøforvaltningen vil i samarbejde med Bispebjerg og Brønshøj/Husum Lokaludvalg igangsætte en kortlægning og koordinering af forvaltningens planer og planlagte indsatser i Utterslev Mose. Derudover inddrages relevante interessenter. Resultatet af kortlægningen og interessentinvolveringen sammenfattes i et idéoplæg til, hvordan en helhedsplan for Utterslev Mose kan struktureres, og hvilke elementer helhedsplanen skal indeholde. Den indledende undersøgelse skal danne baggrund for en beslutning om, hvorvidt der skal bevilliges yderligere midler til udarbejdelse og implementering af en helhedsplan.

Proces: Sagen vil ikke blive forelagt Teknik- og Miljøudvalget, da der er tale om en driftsbevilling. Teknik- og Miljøudvalget vil i august 2015 få forelagt undersøgelsen med henblik på, at projektet kan indgå i budget 2016.