Arbejdet med at oprense Fæstningskanalen skulle være påbegyndt den 27.november 2017, men er blevet forsinket tre måneder. Så nu forventer Teknik- og Miljøforvaltningen at oprensningen kan påbegyndes den 26 februar. Af hensyn til fuglenes ynglessæson mv. skal arbejdet ophører den 30. april, hvorefter det kan genoptages til november. I første omgang skal oprensningen ske mellem Åkandevej og Bystævnet.

Se mere om projektet her

Se slammonsteret i aktion

Arkiv

 

 

Baggrund:

Københavns søer og åer har i mange årtier været udsat for overløb fra kloaksystemet, og der er derfor ophobet tykke sediment- og slamlag mange steder. Fjernelse af dette lag er en forudsætning for at opnå en god natur og miljøtilstand, i såvel Fæstningskanalen samt Utterslev Mose, som foreskrevet i EU’s vandrammedirektiv, og vil medføre en væsentlig forbedring af de rekreative muligheder i omgivelserne. Oprensningen af Fæstningskanalen vil blive foretaget sektionsvis. Først vil vandstanden blive sænket ved at blokere tilløbet til Utterslev Mose og åbne for ventilen ved Øvre Batardeau. Omkring 20.000 m3 vand forventes at blive lukket ud. Derefter lukkes ventilen igen, watertubes eller bigbags udlægges mellem første og anden sektion. Derefter pumpes omkring 10.000 m3 vand fra første delprojektstrækning til anden, hvilket betyder at vandstanden bliver lav nok til at arbejde i på den første strækning og normal vandstand på anden strækning. Selve oprensningen foregår ved at en gravemaskine placeres på en flåde i kanalen, således at maskinen ikke direkte får kontakt med bunden. Gravemaskinen får påmonteret en snegl hvorfra slammet kan graves/pumpes op, og ledes via slanger til afvandingscontainere

Se baggrundsmateriale: klik her