Borgerrepræsentationen har landet en aftale om næste års budget. Brønshøj-Husum er blevet tilgodeset med: igangsættelse af en omfattende byudvikling i Tingbjerg-Husum, penge til en helhedsplan for Utterslev Mose og fortsættelse af frivilligcenteret ECV og 18+center.

Her kommer teksterne fra budgetaftalen.

Frivillighedscenter Voldparken
Frivillighedscenter Voldparken er et rådgivningscenter for frivillige, foreninger, projekter og institutioner i Brønshøj-Husum. Der afsættes 0,9 mio. kr. i fortsat drift i 2016-2019 til Frivillighedscenteret på EnergiCenter Voldparken.

Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi
Parterne bag budget 2016 mener, at Tingbjerg-Husum skal udvikles til en grøn, aktiv og åben boligby. Parterne er enige om at tage det første skridt i byudviklingsstrategien ved at igangsætte en række initiativer. Der afsættes:

 • 6,0 mio. kr. i anlæg til etablering af plads ved Tingbjerg Kulturhus
 • 0,1 mio. kr. i afledt fra 2017 og frem til plads ved Tingbjerg Kulturhus
 • 1,1 mio. kr. i anlæg til forprojekt for nytænkning og åbning af Tingbjerg Heldagsskole
 • 0,5 mio. kr. i anlæg til rådgiverbistand og eventuel konkurrence i forbindelse med lokalplaner for Ruten og Bystævneparken
 • 1,5 mio. kr. i anlæg til samskabelsesprojekt på Vestvolden
 • 1,5 mio. kr. i anlæg til forprojektering af tre vejforbindelser, der vil åbne Tingbjerg op mod Gladsaxe og Husum
 • 7,2 mio. kr. til sti ved Gyngemosen
 • 0,1 mio. kr. i afledt drift fra 2019 og frem til sti ved Gyngemosen
 • 4,7 mio. kr. til stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten
 • 0,1 mio. kr. i afledt fra 2019 og frem til stiforbindelse fra Hillerødmotorvejen til Ruten.

I aftalen står desuden: ”Parterne er enige om, at bedre trafikforbindelser og attraktioner er nødvendige rammevilkår for at fasthol-de og tiltrække beboere samt private investeringer, og dermed nå målet om et varieret og attraktivt bolig-udbud. Parterne er enige om at drøfte muligheden for at afsætte midler i forbindelse med overførselssagen 2016 til centrale greb i Tingbjerg-Husum byudviklingsstrategi, herunder særligt veje, stier, revitalisering af Vestvolden og nye attraktioner såsom Naturbyen. I kommende års budgetter skal udvikling af Tingbjerg Heldagsskole, institutioner mv. drøftes. Parterne er derudover enige om, at forvaltningerne arbejder videre med at skabe rammerne for byudvikling, herunder partnerskaber med almene og private aktører (eksem-pelvis et lægehus i forbindelse med skolen), plangrundlag, salg af kommunale grunde, dialog med fonde om at styrke det civile engagement gennem deltagelse i fysisk opgradering af Vestvolden, samt planlægning og finansiering af de næste etaper af byudviklingsstrategien.”

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ser det som en god begyndelse for at få Naturbyen, det urbane Naturcenter ved EnergiCenter Voldparken etableret som en del af den omfattende udvikling i området. Lokaludvalget vil fortsat arbejde for en indtænkning af Naturbyen i byudviklingsstrategien.

18+ center i Tingbjerg og satellitten i Husum/Voldparken
18+centeret satellitten i Husum/Voldparken og Crossroad i Tingbjerg tilbyder kriminalitets- og bandetruede unge et alternativ til gaden og arbejder målrettet på at støtte og motivere dem til at komme videre i job eller uddannelse. Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre indsatsen.

Helhedsplan Utterslev Mose
Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en helhedsplan for Utterslev Mose. Der afsættes:

 • 1,1 mio. kr. i anlæg til udarbejdelse af en helhedsplan for Utterslev Mose
 • 1,0 mio. kr. i anlæg til en pulje til borger- og udviklingsprojekter.

Genopretning af vandkvalitet i søer og åer
Københavns søer og åer har været udsat for overløb fra kloaksystemet gennem mange år, og der er derfor ophobet tykke sediment-/slamlag mange steder. Parterne er enige om at forbedre de rekreative muligheder og afsætter derfor midler til at genoprette vandkvaliteten i søer og åer. Der afsættes:

 • 6,0 mio. kr. i anlæg til sedimentfjernelse, blandt andet i Utterslev Mose
 • 0,1 mio. kr. i drift i 2017-2019.

Budget 2016

2 replies
 1. Kamma Skov
  Kamma Skov siger:

  Fint at der bliver gjort noget ved vandet i mosen, som vi heldigvis ikke er nødt til at drikke. Men hvad med den luft, vi bliver nødt til at indånde? Den sidste rapport fra DCE (2015) viser, at Brønshøj-Husum er særlig stærkt belastet af sundhedsskadelig partikeludledning fra brændeovne, selv om skorstensfejerne med hjælp fra medierne spreder misinformation om denne rapport. Jeg har mødt flere småbørnsfamilier, der er flyttet til Brønshøj for at få renere luft, og som er chokerede over, at de ikke kan lade børnene sove ude p.gr.a. brænderøg.

Kommentarer er lukkede.