Københavns Kommune arbejder i øjeblikket sammen med Tingbjergs boligorganisationer om nogle planer for gennemgribende byudvikling på Ruten og i Bystævneparken.

Over de næste 10 år skal skabes en ny grøn, aktiv og åben boligby. Planerne rummer nye trafikforbindelser, nye grønne byrum, byggeri af nye boliger samt styrkelse af byliv og erhverv.

Tingbjerg-Husum Byudviklingsstrategi sætter retningen, og der er fire hovedprincipper:

  1. Nye trafikforbindelser skal skabe et åbent og trygt byområde: Nye og opgraderede trafikforbindelser til Tingbjerg for biler, cykler, fodgængere, kollektiv trafik skal åbne området op.
  2. Nybyggeri skal skabe et varieret og attraktivt boligudbud og butiksliv i Tingbjerg: Nybyggeri skal skabe variation i boligtyper og ejerformer. Nybyggeri af butikker og servicetilbud skal tilføre nye investeringer til byområdet. Første prioritet er boliger – op til 2400 nye boliger til familier, unge og ældre.
  3. Nye byrum skal skabe styrket byliv og flere udadvendte funktioner: Nye byrum og ny bebyggelse på de to centrale bystrøg Ruten og Bystævnet. Første prioritet er et nyt detailhandelscenter på Ruten.
  4. Nye landskabsrum skal skabe en grøn attraktion: Gyngemosen, Utterslev Mose og Vestvolden er platformene for udviklingen af en grøn, aktiv og åben boligby, hvor bolig og landskab integreres. Første prioritet er landskabsløft af Vestvolden.

Hvad sker der nu?
De strategiske planer blev godkendt af kommunens politiske udvalg i 2015. Siden da har der foregået en tværgående kommunal proces omkring byggemuligheder og disponering af grunde og udarbejdelse af lokalplaner.

Byudviklingen sker i etaper og forudsætter både kommunale og private investeringer. Der er i kommunens budgetter for de seneste år givet enkelte bevillinger til at komme i gang.

Det er de store spillere og den store pung, der skal aktiveres. Der er store fredede områder, og derfor sker planlægningen også med Naturstyrelsen og Kulturstyrelsen.

Se mere aktuel information om konkrete projekter i byudviklingen andre steder på vores hjemmeside eller i links’ne nedenfor.

Lokaludvalgets fokus

Lokaludvalget vil også i de følgende år arbejde med, hvordan Tingbjerg – især Ruten – bliver et endnu bedre sted at bo og være, samt hvordan Bystævneparken planlægges som et nyt attraktivt boligområde. Lokaludvalgets arbejde supplerer og støtter op om Byudviklingsstrategien, og Lokaludvalgets særlige fokus er på at etablere funktioner og faciliteter, som skaber liv, livskvalitet og fællesskaber.

Lokaludvalget arbejder med tre konkrete projekter, som relaterer sig til Byudvikingsstrategien. Det handler om dannelse af seniorbofællesskaber, om etablering af et tværfagligt lægehus på Ruten og opgraderede sportsfaciliteter ved Cricketsklubben i Tingbjerg.

Lokaludvalget vil dertil gerne sikre, at der sker løbende information til og inddragelse af borgerne i kommunens byudvikling.

Byudviklingsstrategien giver desuden nogle muligheder for nogle af Lokaludvalgets kerneprojekter: Naturbyen, Vestvolden og Husumforbindelsen – og i det hele taget at udvikle nogle attraktioner i byens udsatte byområder.

Mere information

Se planerne (de findes som bilag til lokaludvalgets dagsorden, ude til højre).