Lokaludvalget byder på en masse spændende miljø- og naturprojekter i 2014. Projekter der strækker sig fra de strategiske udviklingsprojekter (naturcenter og helhedsplan for Utterslev Mose) til en række endagarrangementer (mosetræf, genbrugsfestival, æblefest) Tjek programmet ud. 

Download: Arbejdsplan for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum 2014

 

Projekter i forbindelse med det urbane naturcenter

 

Urbant naturcenter på Energicenter Voldparken

Formålet er at få etableret et naturcenter og målsætningen for 2014 er at få kvalificeret projektet i form og indhold i en sådan grad at vi kan ultimo 2014 kan præsentere et projekt som Børne- og Ungdoms Udvalget ønsker at støtte. Der er dannet en arbejdsgruppe bestående af folk fra lokaludvalget, lokaludvalgssekretariatet, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Områdefornyelse Husum.

Budget til udviklingsaktiviteter: 70.000 kr. Forelægges LU på aprilmødet.

Naturrum / Bynaturrum

Et naturrum er koncept udviklet af Friluftsrådet og er et sted der med lokalt ejerskab der skal være åbent døgnet rundt. Et naturrum skal fungere som støttepunkt for friluftslivet og naturforståelse og give mulighed for ro og fordybelse. Som led i arbejdet med at skabe det urbane naturcenter skal Lokaludvalget i samarbejde med beboerforeninger og beboerprojekter i Tingbjerg / Voldparken og i regi af naturcenter arbejdsgruppen arbejde for at der etableres et eller flere naturrum i området.

Budget: Finansieres primært af Friluftsrådet

Naturens dag 14. september

Inspireret af mosetræffet ønsker Lokaludvalget at tage initiativ til at få arrangeret en aktivitetsdag langs Vestvolden til udløbet i Utterslev Mose der sætter fokus på alt som området vil kunne tilbyde og som det urbane naturcenter kan blive en løftestang for. Arrangementet kan også være med til at sætte fokus på at skabe større sammenhæng mellem Husum Nord og Tingbjerg. Sammen med lokale parter i området skal der i årets første måneder udvikles et program og en økonomi arrangementet den 14. september, der er udråbt som Naturens Dag. Anslået budget på 80.000 kr, hvoraf halvdelen findes som ekstern finansiering (Friluftsrådet) og samarbejdspartnerne.

Budget: 40.000 (medfinansiering) Projektbeskrivelse: LU’s aprilmøde

 

Projekter i forbindelse med Utterslev Mose

 

Helhedsplan for Utterslev Mose

Målsætning er at få TMU til at tilslutte sig ønsket om at få udarbejdet en helhedsplan for Utterslev Mose i 2014. Det forventes at der indledes et samarbejde med Natur og Miljø (tidligere Center for Park og Natur) med henblik på at udarbejde en projektskitse og en indstilling til TMU. Der skal i den forbindelse nedsættes en arbejdsgruppe/styregruppe med deltagelse af lokaludvalgsmedlemmer fra Brønshøj-Husum og Bispebjerg.

Genskabelse af Langholmen

Formålet er dels at sikre det formodentlig sidste kalk- og næringsrige overdrev i Københavns Kommune og dets oprindelige flora, dels at understøtte etableringen af naturplejelaug i Utterslev Mose. Naturplejelaugets opgaver, udstyr og sikkerhed reguleres gennem en samarbejdsaftale der indgås mellem Naturplejelauget/Utterslev Moses Venner, Center for Park og Natur og Brønshøj-Husum Lokaludvalg. Sammen med midler fra Friluftsrådet skal der arrangeres høslæt og botaniske ture, der kan være med til at formidle naturplejearbejdet og inspirere flere til at deltage heri.

Budget: naturplejeworkshops: 10.000 kr

Mosetræf d. 22. juni

Årets mosetræf afholdes søndag den 22. juni. I 2014 vil det være Bispebjerg Lokaludvalg, der er hovedarrangør på mosetræffet, da vi i Brønshøj Lokaludvalg prioriterer Voldtræffet den 14. september. Brønshøj-Husum lokaludvalgs sekretariat deltager i planlægningen og afviklingen af mosetræffet, ligesom Bispebjergs ditto deltager i forbindelse med voldtræffet.

Utterslev Moses Venner

Målsætningen for 2014 er at fortsætte mobiliseringen af borgerne i bydelen i at engagere sig i at gøre Utterslev Mose til et endnu bedre sted at være for dyr, planter og mennesker. Konkret vil Brønshøj-Husum Lokaludvalgs sekretariat i 2014 arbejde på at videreudvikle netværksorganiseringen så mosevennerne får mulighed for og bliver opmunteret til at engagere sig i arbejdsgrupper. Endvidere vil der være fokus på udarbejdelsen af samarbejdsaftaler med de frivillige naturplejegrupper og skabt erfaringsnetværk med andre lignende initiativer i København og omegn.

Affald og genbrug

 

Affaldsindsamling 13.april

Søndag den 13. april 2014 afholdes Dansk Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamlingsdag. Nu er det Brønshøj-Husums tur til at tage skraldet. Der nedsættes en arbejdsgruppe og gerne med deltagelse fra flere udvalg, der sammen kan planlægge kampagnen. I Miljøudvalget er det blevet foreslået at mobilisere skolerne i ugen op til og i den forbindelse lave en fotokonkurrence blandt de tilmeldte klasser, frem for at konkurrere på mængder.

Budget til annoncer, forplejning og præmier: 15.000 kr. Projektbeskrivelse: LU’s januarmøde

Genbrug er guld

Den 24. maj sætter Brønshøj-Husum Lokaludvalg fokus på genbrug med en lille genbrugsfestival et sted i bydelen: Byttemarkeder, redesign af tøj, upcycling af storskrald, skrotrobotter, reparationsværksted er blot nogle af de initiativer der vil kunne finde sted til sådan en begivenhed. I samarbejde med Kulturhuset Pilegården

Budget til annoncering, forplejning, materialer og honorarer: 20.000 kr. Projektbeskrivelse: LU’s aprilmøde

Grøn jul i Rytterskolen

Med afsæt i erfaringerne fra 2013 vil Lokaludvalget sætte fokus på mulighederne for kreativt genbrug af de mange ting og sager som vi har i vores hjem. Der skal laves kalendergaver, julegaver og julepynt af genbrugsmaterialer og der skal byttes legetøj og og andre forbrugsgoder. I samarbejde med Kulturhuset Pilegården

Budget til annoncering, materialer og honrar: 10.000 kr. Projektbeskrivelse: LU’s oktobermøde

Æblefest

Æblefest på Brønshøj Torv den 4. oktober
Æbledagen på Brønshøj Torv er ved at blive en tradition og med afsæt i de positive erfaringerne fra 2013 og tidligere år anbefaler Miljøudvalget at Brønshøj-Husum Lokaludvalg prioriterer dette projekt højt og arbejder benhårdt for at gøre æblefesten til en af de største årlige begivenheder og på at skabe journalistisk opmærksomhed omkring arrangementet.

Budget (som i 2013) 30.000 kr. Projektbeskrivelse: LU’s augustmøde

Regnvand

 

Blå bånd i Brønshøj-Husum

Bydelsplansprojektet Blå bånd i Brønshøj-Husum har fokus på, hvordan de anlæg der fra centralt hold projekteres ifm den lokale skybrudshåndtering, kan udvikles og dessignes så de både bygger på høj grad af borgerinddragelse og indtænker hensyn til biodiversitet og skønhed. Projektet kan meget vel blive aktualiseret i 2014, hvor de endelige skybrudsplaner for bydelen vedtages. Målsætningen er at få startet et samarbejde omkring et konkret projekt i bydelen.

Visioner for Voldparken

Arbejdet med at skabe et helt nyt design af udearealerne i Voldparken, hvor lokal håndtering af regnvand, dyrkningshaver, nye byrum, tryghedsskabende belysning er nogle af de elementer der indgår i det visionsoplæg, der nu skal danne afsæt for realisering af projektet. Lokaludvalget har deltaget i den første fase og vil i 2014 indgå i styregruppe arbejdet.

Miljøtilstanden i bydelens søer

Udarbejdelse af kortfattet redegørelse for de i bydelen beliggende søer m.m. (undtaget Utterslev Mose) samt disses nære omgivelser. Status kan indeholde historie, anvendelse, vandets kvalitet, evt. forurening, biodiversitet, omgivelsernes stand m.m. Redegørelsen skal også indeholde evt. forslag til initiativer til forbedringer af vådområder og de nære omgivelser. Projektet er overført fra 2013 da data fra center for Park og Natur er forsinket.

Budget (kr)

Urbane naturcenter                  70.000
Voldtræf                                         40.000
Naturplejeworksshops             10.000
Affaldsindsamling                      15.000
Genbrug er guld                          25.000
Grøn jul i Rytterskolen            10.000
Æblefest                                        30.000
Ialt                                                200.000

Mødeplan for Miljøudvalget

Januar – torsdag den 8. kl. 17.00 – 18.45
Februar – onsdag den 5. kl. 17.00 – 19.00
Marts – intet møde (grundet valg til lokaludvalget)
April – lørdag den 5. kl. 10.00 – 15.00 halvdagsseminar
Maj – onsdag den 7. kl 17.00-19.00
Juni – onsdag den 4. kl 17.00-19.00
Juli – intet møde
August – onsdag den 13. kl 1700 – 19.00
September – onsdag den 3. kl. 17.00 – 19.00
Oktober – onsdag den 8. kl. 17.00 – 19.00
November – onsdag den 5. kl. 17.00 – 19.00
December – intet møde

Fra idé til plan

Arbejdsplanen for det lokale miljøarbejde i Brønshøj-Husum i 2014 rummer en snes projekter, der fordeler sig ligeligt mellem udviklingsprojekter og én dags arrangemeter. Projekterne der her præsenteres har deres udspring fra flere forskellige kilder:

1. Igangværende større projekter: Såvel Naturcenterprojektet som arbejdet med at få udarbejdet en helhedsplan for Utterslev Mose og støtte borgernes frivillige engagement i naturplejen er kommet godt i gang og bør derfor fortsættes de kommende år.

2. Éndags arrrangementer der fungerer: Store Havedag, Æblefest og Mosetræf er eksempler op borgerrettede arrangementer,der på en synlig og konkret måde skaber opmærksomhed omkring Lokaludvalget og dets miljøarbejde.

3. Bydelsplaner og lokalt engagement: Det konkrete engagement er en vigtig forudsætning for et produktivt lokalt miljøarbejde, og derfor vil ideer til konkrete miljøprojekter fra Miljøudvalget / Lokaludvalget også være en vigtig ingrediens, herunder de projekter der er beskrevet i bydelsplanen.

4. Agenda 21 planen og TMF’s forskellige projekter: Den årlige inspirationsliste fra TMF rummer en mangfoldighed af projektforslag, der har potentiale som samarbejdsprojekter.

5. Sharing Copenhagen: I forbindelse med at København er Europæisk Miljøhovedstad i 2014 vil der være en række aktiviteter året igennem, som det lokale miljøarbejde med fordel kunne spille sammen med.
Andre målsætninger

• Få etableret et stærkt miljøudvalg med stor forankring i Lokaludvalget

• Godt samarbejde omkring Sharing Copengagen 2014

• Det skal undersøges om der burde etableres et grønt forum i bydelen for folk der ønsker at blive holdt informeret om miljø, natur og klimaspørgsmål og som kunne mobiliseres i forbindelse med konkrete aktiviteter
Projekter i forbindelse med det urbane naturcenter