Lokaludvalget sendte den 17. august 2017 en anmodning til Teknik- og Miljøforvaltningen om at der opsættes en niveaumåler på overløbsbygværket U11 for på den måde at få bedre overblik og antallet og omfanget af såkaldte overløbshændelser fra det berygtede spildevandsoverløb i Fæstningskanalen. Svaret fra forvaltningen er at de ikke kan foretage sig yderligere med hensyn til at få gjort noget ved problemet.

 

Lokaludvalgets brev:

Niveaumåler til overløbsbygværket U11 i Fæstningskanalen

Brønshøj-Husum Lokaludvalg ønsker data om antallet af spildevandsoverløb og de samlede spildevandsmængder, der tilflyder Fæstningskanalen via overløbsbygværket U11 ved Bystævnet.
I vinteren 2017/18 forventes forvaltningen at igangsætte en omfattende oprensning af Fæstningskanalen. Denne oprensning vil ikke alene betyde, at den kraftige kloaklugt fra kanalen vil ophøre, men sandsynligvis også resultere i, at Utterslev Mose tilføres langt færre næringsstoffer, end det er tilfældet i dag.

Særlig den forventede reduktion i fosformængderne ses som en afgørende faktor for den indsats, der i helhedsplan for Utterslev Mose er skitseret og som skal sikre at Vandrammedirektivets målsætning om et vandmiljø af god økologisk kvalitet bliver realiseret senest 2027.

Lokaludvalget finder det derfor problematisk, at der fortsat vil blive ledt spildevand ud i Fæstningskanalen fra overløbsbygværket U11, jf. den udledningstilladelse, der for mere end 50 år siden er indgået mellem Gladsaxe Kommune og Københavns Kommune. Det er ifølge et notat fra advokatfirmaet Horten, udarbejdet i forbindelse med helhedsplan for Utterslev Mose, ikke nogle juridiske muligheder for at kræve et ophør for yderligere spildevandsudledninger med mindre forholdene ændrer sig væsentligt.
Som det fremgår af Regionsplan 2005 må der maksimalt være to overløbshændelser til Fæstningskanalen om året (side 300).

Selvom man må forvente, at presset på U11 mindskes i kraft af de klimatilpasningsinvesteringer, Nordvand har gennemført i oplandet til U11, så oplever vi i praksis en langt højere frekvens af spildevandsudløb fra U11.

 

Forvaltningens svar fra 4. september 2017:

Tak for jeres henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen af 17. august 2017 om installation af
en niveaumåler til overløbsbygværket U11 i Fæstningskanalen.
I ønsker, at der installeres en niveaumåler i U11 for at få data om antallet af spildevandsoverløb
og de samlede spildevandsmængder, der tilflyder Fæstningskanalen fra overløbsbygværket.
Gladsaxe Kommunes forsyningsselskab Novafos (tidl. Nordvand) har allerede en flowmåler i
bygværket og har data for antal og mængde af overløb gennem mange år. En opgørelse over de
seneste 4 år kan I finde i bilag 1, som Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget fra Novafos.
Vi er klar over, at overløbene fra U11 med opblandet spildevand til Fæstningskanalen er en
udfordring for både vandmiljøet og kan skabe lugt og andre gener i området. Vi har derfor en tæt
dialog med Gladsaxe Kommune og Novafos om mulighederne for at reducere overløbene. De har
oplyst, at de forventer, at deres klimatilpasningstiltag vil reducere overløbene væsentligt.
Gladsaxe Kommune har oplyst, at de snart forventer at kunne præsentere de første målinger af
effekten af det nye ”klimatilpassede” opland til Gyngemosen. Vi vil vurdere resultaterne og vil
løbende holde jer orienteret.