Brønshøj – Husum Lokaludvalg var den 10. august 2020 på cykeltur med Ninna Hedager Olsen. Som optakt til denne cykeltur fremsendte lokaludvalget blandt andet denne skrivelse.

Utterslev Moses vestlige bassin bliver mere end 10 gang årligt udsat for udslip af kloakvand. Der sker primært via overløbsbygværket UM26 placeret ved Fæstningskanalens udløb i Utterslev Mose. UM26 har skønsmæssigt har seks årlige udledninger mens U11 ved Bystævnet har ca. fem årlige udledninger. U11 udleder mængdemæssigt mest. Tilsammen udledes der årligt titusinder af kubikmeter spildevand via disse to overløbsbygværker. Når det sker, bliver det omgivende vand som regel mælkehvidt og ildelugtende. Når det gælder det store vestlige bassin er udslippene fra disse to overløbsbygværk en væsentlig årsag til at Utterslev Moses vandmiljø er kategoriseret som ’dårligt’.
Brønshøj-Husum Lokaludvalg ser med bekymring på denne situation. Både i forhold til målsætningen om at vandmiljøet i Utterslev Mose senest i 2027 skal være af god økologisk kvalitet (Vandrammedirektivet) og ikke mindst i forhold til de rekreative udfoldelsesmuligheder omkring Fæstningskanalen, der i denne forbindelse ofte fremstår som et åbent kloakteknisk anlæg med stærke lugtgener til følge.

Hvad skal der gøres?
I efteråret 2020 genoptages oprensningen af Fæstningskanalen hvorfra Utterslev Mose får hovedparten af sin vandtilførelse. (TM53) Dette hilses af lokaludvalget meget velkomment og vurderes i sig selv at have en gunstig effekt på vandmiljøet i Utterslev Mose da udvaskningen af fosfor fra slamlaget vil blive reduceret væsentligt. Det forekommer derfor ekstra ærgerligt, hvis der som sagerne står nu, i årene fremover sker hyppige udledninger af kloakvand via U11. Oplandet til U11 befinder sig primært i Gladsaxe kommune (86%). Resten kommer fra den Vestlige del af Tingbjerg (14%). Gladsaxe kommune og deres forsyningsselskab Novafos har ikke en udledningstilladelse. Københavns kommune bør straks lovliggøre dette ved at meddele en udledningstilladelse med udgangspunkt i de faktiske forhold. Hermed har Miljøstyrelsen har mulighed for at give Gladsaxe kommune de nødvendige påbud. Desuden bør Københavns kommune over for Miljøstyrelsen gentage behovet for at de Statslige Vandplaner rummer
ambitiøse målsætninger for regnbetingede udledninger til søer og vandløb således at kk kan regulere overløbene inden målopfyldelsen i 2027.
Københavns Kommune kan desuden afhjælpe denne problematik på yderligere to måder:

1. Prioritere KK’s og Hofors arbejde med at projektere, finansiere og etablere seperatkloakering i Tingbjerg. Etableringen af seperatkloakering ved at etablere en ny spildevandledning samt to åbne regnvandsbassiner vil betyde at det kun i tilfælde af ekstremregn vil ske udledninger via UM26 til Utterslev Mose, og ligeledes vil det medføre en vigtig aflastningen af overløbsbygværket U11. Denne masterplan for Tingbjerg vil indgå som tillæg til den eksisterende spildevandsplan og forventes at blive behandlet politisk i efteråret 2021 eller foråret 2022.

2. Prioritere forvaltningens (TMF) arbejde med at projektere, finansiere og etablere en ny sø (se kort) i Gyngemosen der kan modtage overfladevandet fra Gyngemosens opland, der i dag ledes til kloak i Gyngemosen. I denne forbindelse bør der ligeledes etableres en renseforanstaltning ved Gyngemoseværket. Dette vil medføre rent vand til Fæstningskanalen og Utterslev Mose og også rumme væsentlige rekreative kvaliteter. Lokaludvalget ønske at anlægget af en ny sø skal tage hensyn til den eksisterende naturtype, der har karakter af sumpskov.